Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (30)
Дозвільні документи
Ліцензії (137)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ"

#30019767

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 614.60 418.70
первісна вартість 1001 979.20 979.20
накопичена амортизація 1002 364.60 560.50
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00
знос 1012 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 614.60 418.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 288.00 36.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 11.80 15.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 29.70 198.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 6.80
Усього за розділом II 1195 329.50 256.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 944.10 675.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 34.40 34.40
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -26 305.40 -59 928.20
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 -26 271.00 -59 893.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 24 550.00 57 750.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 18.50 39.30
розрахунками з бюджетом 1620 2 646.40 2 779.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.20 0.10
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00
Усього за розділом III 1695 2 665.10 2 819.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 944.10 675.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 360.00 360.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00
Інші операційні витрати 2180 33 985.80 30 342.60
Інші доходи 2240 3.00 11 447.50
Інші витрати 2270 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 363.00 11 807.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 33 985.80 30 342.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -33 622.80 -18 535.10
Податок на прибуток 2300 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -33 622.80 -18 535.10