Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
SMIDA
Зовнішня інформація (4) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ"

#25642478

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1 161.00 679.00
первісна вартість 1001 2 486.00 2 486.00
накопичена амортизація 1002 1 325.00 1 807.00
Основні засоби 1010 17 760.00 13 359.00
первісна вартість 1011 63 661.00 63 049.00
знос 1012 45 901.00 49 690.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 4.00 5.00
Відстрочені податкові активи 1045 793.00 1 384.00
Усього за розділом I 1095 19 718.00 15 427.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 25 182.00 11 738.00
Незавершене виробництво 1102 25 182.00 11 738.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 29 985.00 18 343.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 633.00 2 033.00
з бюджетом 1135 402.00
з нарахованих доходів 1140 37.00
із внутрішніх розрахунків 1145 79 885.00 160 151.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 257.00 2 092.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 205 646.00 170 965.00
Рахунки в банках 1167 205 646.00 170 965.00
Витрати майбутніх періодів 1170 4 204.00 1 047.00
Інші оборотні активи 1190 11 269.00 10 004.00
Усього за розділом II 1195 358 098.00 376 775.00
Баланс 1300 377 816.00 392 202.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60.00 60.00
Резервний капітал 1415 15.00 15.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 292 764.00 307 572.00
Усього за розділом I 1495 292 839.00 307 647.00
товари, роботи, послуги 1615 1 339.00 506.00
розрахунками з бюджетом 1620 7 979.00 8 106.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 255.00 3 352.00
за одержаними авансами 1635 63 437.00 53 053.00
із внутрішніх розрахунків 1645 8 044.00 16 057.00
Поточні забезпечення 1660 4 103.00 6 831.00
Інші поточні зобов’язання 1690 75.00 2.00
Усього за розділом ІІІ 1695 84 977.00 84 555.00
Баланс 1900 377 816.00 392 202.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 294 943.00 389 453.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 204 047.00 208 697.00
Валовий: прибуток 2090 90 896.00 180 756.00
Інші операційні доходи 2120 47 456.00 7 160.00
Адміністративні витрати 2130 104 866.00 118 729.00
Витрати на збут 2150 5 094.00 4 349.00
Інші операційні витрати 2180 7 588.00 13 724.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 20 804.00 51 114.00
Дохід від участі в капіталі 2200 1.00 4.00
Інші фінансові доходи 2220 401.00 892.00
Інші доходи 2240 202.00 200.00
Інші витрати 2270 3 342.00 264.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 18 066.00 51 946.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 258.00 -9 352.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 14 808.00 42 594.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14 808.00 42 594.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 2 839.00 1 461.00
Витрати на оплату праці 2505 193 156.00 182 639.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 31 222.00 28 509.00
Амортизація 2515 6 019.00 6 004.00
Інші операційні витрати 2520 88 359.00 126 886.00
Разом 2550 321 595.00 345 499.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 217 759.00 295 290.00
Цільового фінансування 3010 1 343.00 2 491.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 121 145.00 180 003.00
Надходження від повернення авансів 3020 12.00 21.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 438.00 946.00
Інші надходження 3095 50.00 7 513.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 66 732.00 218 044.00
Праці 3105 152 073.00 153 155.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 29 833.00 28 903.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 79 624.00 91 044.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 1 704.00 6 322.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 39 888.00 46 312.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 38 032.00 38 409.00
Витрачання на оплату авансів 3135 2 636.00 1 357.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 2 925.00
Інші витрачання 3190 6 286.00 1 669.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 638.00 -7 908.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
необоротних активів 3205 238.00 245.00
дивідендів 3220 4.00
Надходження від погашення позик 3230 67 350.00 97 600.00
необоротних активів 3260 1 441.00 13 195.00
Витрачання на надання позик 3275 139 445.00 49 750.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -73 298.00 34 904.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -72 660.00 26 996.00
Залишок коштів на початок року 3405 205 646.00 186 695.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 37 979.00 -8 045.00
Залишок коштів на кінець року 3415 170 965.00 205 646.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008