Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСАЙТ"

#25536121

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 206.10 167.20
первісна вартість 1011 460.00 468.80
знос 1012 253.90 301.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 206.10 167.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 2 865.50 2 522.40
у тому числі готова продукція 1103 2 865.50 2 522.40
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 124.10 413.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 836.30 1 366.50
Витрати майбутніх періодів 1170 7.20 7.80
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 4 833.10 4 310.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 5 039.20 4 477.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28.10 28.10
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 315.70 4 207.40
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 4 343.80 4 235.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 383.30 66.30
розрахунками з бюджетом 1620 312.10 175.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 221.40 158.60
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 695.40 242.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 5 039.20 4 477.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 566.20 9 245.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7 126.50 7 567.80
Інші операційні доходи 2120 7.60 53.30
Інші операційні витрати 2180 566.00 500.40
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 573.80 9 298.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 7 692.50 8 068.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 881.30 1 230.10
Податок на прибуток 2300 158.60 221.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 722.70 1 008.70