Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (4)

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

#25322911

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 211.10 179.20
первісна вартість 1011 970.40 1 013.40
знос 1012 759.30 834.20
Усього за розділом I 1095 211.10 179.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 24.70 25.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.00 1.50
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 326.10 73.20
Усього за розділом II 1195 351.80 104.70
Баланс 1300 562.90 283.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 344.50 99.90
товари, роботи, послуги 1615 0.30
Доходи майбутніх періодів 1665 211.40 179.50
Інші поточні зобов'язання 1690 7.00 4.20
Усього за розділом III 1695 218.40 184.00
Баланс 1900 562.90 283.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 1 022.90 1 283.50
Інші операційні витрати 2180 1 022.90 1 283.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 022.90 1 283.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 022.90 1 283.50