Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕРВІС"

#25021641

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 178.00 41.00
первісна вартість 1001 488.00 489.00
накопичена амортизація 1002 310.00 448.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 67.00 92.00
Основні засоби 1010 5 741.00 4 016.00
первісна вартість 1011 9 007.00 9 014.00
знос 1012 3 266.00 4 998.00
інші фінансові інвестиції 1035 6 859.00
Усього за розділом I 1095 5 986.00 11 008.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 114 841.00 143 833.00
Виробничі запаси 1101 4 754.00 5 285.00
Товари 1104 110 087.00 138 548.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 22 889.00 27 790.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 4 539.00 2 478.00
з бюджетом 1135 1.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 915.00 618.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 44 664.00 205.00
Рахунки в банках 1167 44 664.00 205.00
Витрати майбутніх періодів 1170 32.00 32.00
Інші оборотні активи 1190 1 388.00 2 079.00
Усього за розділом II 1195 200 269.00 177 035.00
Баланс 1300 206 255.00 188 043.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28.00 28.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 160 167.00 152 037.00
Усього за розділом I 1495 160 195.00 152 065.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 10 398.00 9 690.00
товари, роботи, послуги 1615 11 166.00 16 116.00
розрахунками з бюджетом 1620 15 859.00 2 351.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 7 259.00 1 124.00
розрахунками зі страхування 1625 2.00 93.00
розрахунками з оплати праці 1630 347.00
за одержаними авансами 1635 7 528.00 6 674.00
за розрахунками з учасниками 1640 1.00 1.00
Поточні забезпечення 1660 7.00 7.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 099.00 699.00
Усього за розділом ІІІ 1695 46 060.00 35 978.00
Баланс 1900 206 255.00 188 043.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 167 641.00 409 325.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 140 865.00 338 083.00
Валовий: прибуток 2090 26 776.00 71 242.00
Інші операційні доходи 2120 1 337.00 936.00
Адміністративні витрати 2130 8 542.00 6 914.00
Витрати на збут 2150 4 198.00 4 957.00
Інші операційні витрати 2180 609.00 1 115.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 14 764.00 59 192.00
Інші фінансові доходи 2220 589.00 270.00
Інші доходи 2240 8 146.00 108.00
Фінансові витрати 2250 1 309.00 1 060.00
Інші витрати 2270 8 141.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 14 049.00 58 510.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 578.00 -10 613.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 11 471.00 47 897.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 471.00 47 897.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 6 666.00 29 614.00
Витрати на оплату праці 2505 9 659.00 7 427.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 036.00 1 563.00
Амортизація 2515 1 870.00 1 253.00
Інші операційні витрати 2520 30 415.00 35 958.00
Разом 2550 50 646.00 75 815.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 143 700.00 380 875.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 53 735.00 101 414.00
Надходження від повернення авансів 3020 6 220.00 4 419.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8.00
Інші надходження 3095 2 970.00 8 425.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 104 414.00 329 392.00
Праці 3105 7 417.00 5 973.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 940.00 1 572.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 23 487.00 17 810.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 8 950.00 6 213.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 11 465.00 9 982.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 3 072.00 1 615.00
Витрачання на оплату авансів 3135 91 061.00 115 676.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 4 779.00 1 854.00
Інші витрачання 3190 212.00 13 164.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26 685.00 9 700.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 8 139.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 588.00 270.00
Інші надходження 3250 28.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 15 001.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 246.00 270.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Отримання позик 3305 9 000.00 10 445.00
Інші надходження 3340 400.00 100.00
Погашення позик 3350 10 108.00 47.00
Сплату дивідендів 3355 10 820.00 1 122.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 147.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -11 528.00 9 229.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -44 459.00 19 199.00
Залишок коштів на початок року 3405 44 664.00 25 465.00
Залишок коштів на кінець року 3415 205.00 44 664.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008