Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
Перевірки (4)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"

#24745673

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 63.00 29.00
первісна вартість 1001 630.00 575.00
накопичена амортизація 1002 567.00 546.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 78 319.00 76 452.00
первісна вартість 1011 112 834.00 115 166.00
знос 1012 34 515.00 38 714.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 500.00 500.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 27 115.00 30 146.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 42 779.00 53 388.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 148 776.00 160 515.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 798.00 720.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 19 946.00 19 272.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 410.00 476.00
з бюджетом 1135 36.00 70.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 1 601.00 3 164.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 836.00 11 016.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 245 571.00 186 805.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 33 185.00 112 185.00
Готівка 1166 11.00 49.00
Рахунки в банках 1167 33 174.00 112 136.00
Витрати майбутніх періодів 1170 119.00 153.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 189.00 4 118.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 234.00 441.00
резервах незароблених премій 1183 3 955.00 3 677.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 317 691.00 337 979.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 466 467.00 498 494.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 82 320.00 82 320.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 60 670.00 62 332.00
Додатковий капітал 1410 13 380.00 13 380.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 1 363.00 1 363.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 93 882.00 105 120.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 251 615.00 264 515.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 6 623.00 6 754.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 898.00 355.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 173 817.00 190 911.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 47 404.00 52 169.00
резерв незароблених премій 1533 126 413.00 138 742.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 181 338.00 198 020.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 923.00 1 325.00
товари, роботи, послуги 1615 1 739.00 2 660.00
розрахунками з бюджетом 1620 2 502.00 3 080.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 2 500.00 3 078.00
розрахунками зі страхування 1625 5.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 117.00 35.00
за одержаними авансами 1635 6 196.00 9 479.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 6 040.00 5 226.00
Поточні забезпечення 1660 14 014.00 10 788.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 978.00 3 366.00
Усього за розділом ІІІ 1695 33 514.00 35 959.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 466 467.00 498 494.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 263 468.00 238 979.00
Премії підписані, валова сума 2011 286 638.00 258 476.00
Премії, передані у перестрахування 2012 10 563.00 10 496.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 12 329.00 9 501.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -278.00 500.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 26 266.00 27 833.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 136 700.00 109 285.00
Валовий: прибуток 2090 100 502.00 101 861.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -4 559.00 -11 809.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -4 766.00 -12 043.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 207.00 234.00
Інші операційні доходи 2120 11 802.00 8 685.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 25 773.00 26 594.00
Витрати на збут 2150 61 530.00 55 011.00
Інші операційні витрати 2180 5 888.00 7 159.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 14 554.00 9 973.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 12 843.00 13 143.00
Інші доходи 2240 0.00 38 609.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 0.00 0.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 6 765.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 20 632.00 61 725.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9 394.00 -16 730.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 11 238.00 44 995.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2 027.00 5 806.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2 027.00 5 806.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 365.00 1 045.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1 662.00 4 761.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12 900.00 49 756.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 857.00 1 913.00
Витрати на оплату праці 2505 38 821.00 36 795.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 8 156.00 7 856.00
Амортизація 2515 7 073.00 6 362.00
Інші операційні витрати 2520 200 250.00 172 956.00
Разом 2550 256 157.00 225 882.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 840 000.00 840 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 840 000.00 840 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 13.38 53.57
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 13.38 53.57
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0.00 0.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 454.00 424.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 0.00 0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00 0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 279 333.00 245 625.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 384 120.00 357 793.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 82 213.00 71 419.00
Праці 3105 29 968.00 28 657.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 8 462.00 7 816.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 17 379.00 21 658.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 9 149.00 13 750.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 8 230.00 7 908.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00 0.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0.00 0.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 124 927.00 97 244.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 384 127.00 360 515.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16 831.00 16 533.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 11 210.00 13 453.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 16 050.00 15 850.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 148 330.00 122 702.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 868.00 2 554.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 14 115.00 17 950.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 95 510.00 342 819.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 65 097.00 -211 318.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0.00 0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 81 928.00 -194 785.00
Залишок коштів на початок року 3405 33 185.00 219 340.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 927.00 8 630.00
Залишок коштів на кінець року 3415 112 186.00 33 185.00