Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (21)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮБАВУШКА"

#24600934

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 42.20 42.20
первісна вартість 1011 127.20 127.20
знос 1012 85.00 85.00
Усього за розділом I 1095 42.20 42.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 105.60 41.10
у тому числі готова продукція 1103 105.60 41.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 15.20 9.00
Усього за розділом II 1195 120.80 54.60
Баланс 1300 163.00 96.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 65.50 65.50
Усього за розділом I 1495 65.50 65.50
товари, роботи, послуги 1615 97.50 31.30
Усього за розділом III 1695 97.50 31.30
Баланс 1900 163.00 96.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 977.10 2 165.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 638.80 1 784.60
Інші операційні витрати 2180 295.80 279.40
Інші доходи 2240 65.20 87.70
Інші витрати 2270 107.70 189.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 042.30 2 253.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 2 042.30 2 253.30