Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
Будівництво (31) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОП"

#24566605

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 12.30 21.10
первісна вартість 1011 321.70 35.60
знос 1012 309.40 14.50
Усього за розділом I 1095 12.30 21.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 72.60 55.40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.20
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.20 11 824.20
Витрати майбутніх періодів 1170 4.30
Інші оборотні активи 1190 1.40
Усього за розділом II 1195 75.40 11 905.00
Баланс 1300 87.70 11 926.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9.40 9.40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7.00 1 835.10
Усього за розділом I 1495 2.40 1 844.50
товари, роботи, послуги 1615 1.60 9 543.70
розрахунками з бюджетом 1620 3.70 537.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 3.50
Інші поточні зобов'язання 1690 80.00 0.10
Усього за розділом III 1695 85.30 10 081.60
Баланс 1900 87.70 11 926.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 35 383.90 108.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 32 782.10 63.40
Інші операційні доходи 2120 134.20
Інші операційні витрати 2180 889.20 25.20
Інші доходи 2240 15.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 35 533.20 108.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 33 671.30 88.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 861.90 19.60
Податок на прибуток 2300 19.80 3.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 842.10 16.10