Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (4) ДАБІ (8)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВАБУДЦЕНТР"

#24565511

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 940.20 743.60
первісна вартість 1011 989.30 989.30
знос 1012 49.10 245.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 940.20 743.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 20 455.50 17 265.30
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 47 026.70 22 156.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 9.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 2.50
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 91 619.10 80 450.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 4 301.60 5 219.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 163 402.90 125 101.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 164 343.10 125 845.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 100.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 594.10 978.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 594.10 1 078.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 5 843.20 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 157 826.50 123 611.30
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 1 155.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 13.60 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 65.70 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 163 749.00 124 766.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 164 343.10 125 845.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 149 729.80 406 203.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 149 345.60 404 410.60
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 0.00 1 634.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 149 729.80 406 203.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 149 345.60 406 044.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 384.20 158.60
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 384.20 158.60