Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТУДІЯ 1+1"

#23729809

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 820 157.00 845 224.00
первісна вартість 1001 4 429 493.00 5 211 668.00
накопичена амортизація 1002 3 609 336.00 4 366 444.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 22 323.00 20 902.00
первісна вартість 1011 78 873.00 77 375.00
знос 1012 56 550.00 56 473.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 51 364.00 41 863.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 93 957.00 67 947.00
Усього за розділом I 1095 987 801.00 975 936.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 329.00 1 511.00
Виробничі запаси 1101 830.00 972.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 499.00 539.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 143 564.00 363 826.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 96 102.00 84 352.00
з бюджетом 1135 350.00 282.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 6.00 6.00
з нарахованих доходів 1140 43 326.00 43 052.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 090.00 255.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 078.00 11 912.00
Готівка 1166 1.00 3.00
Рахунки в банках 1167 3 077.00 11 909.00
Витрати майбутніх періодів 1170 372 046.00 352 378.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 375.00 353.00
Усього за розділом II 1195 683 260.00 857 921.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 671 061.00 1 833 857.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 700.00 700.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 3.00 3.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -580 646.00 -396 911.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -579 943.00 -396 208.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 026.00 3 131.00
товари, роботи, послуги 1615 1 126 754.00 1 113 218.00
розрахунками з бюджетом 1620 14 454.00 12 296.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 39.00 225.00
за одержаними авансами 1635 9 698.00 11 032.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 28 225.00 40 967.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 068 808.00 1 049 196.00
Усього за розділом ІІІ 1695 2 251 004.00 2 230 065.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 1 671 061.00 1 833 857.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 695 304.00 1 378 520.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 324 937.00 1 266 407.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 370 367.00 112 113.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 178 691.00 73 221.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 134 078.00 85 136.00
Витрати на збут 2150 135 712.00 111 657.00
Інші операційні витрати 2180 85 009.00 133 114.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 194 259.00 0.00
збиток 2195 0.00 144 573.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 902.00 1 363.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 121.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 193 236.00 0.00
збиток 2295 0.00 145 936.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9 501.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 183 735.00 0.00
збиток 2355 0.00 145 936.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 183 735.00 -145 936.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 3 398.00 4 320.00
Витрати на оплату праці 2505 210 765.00 138 294.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 248.00 25 584.00
Амортизація 2515 782 586.00 733 521.00
Інші операційні витрати 2520 631 051.00 694 596.00
Разом 2550 1 658 048.00 1 596 315.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 500 098.00 885 578.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 1 519.00 1 891.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 178 577.00 610 788.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 719.00 6 123.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 118.00 103.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 1 090.00 1 666.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 189 885.00 149 795.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 18 433.00 11 000.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 595 401.00 682 285.00
Праці 3105 218 594.00 162 798.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 43 924.00 38 099.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 175 165.00 77 836.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 120 436.00 35 230.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 54 729.00 42 606.00
Витрачання на оплату авансів 3135 297 460.00 114 058.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 488.00 329.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 1 302.00 1 684.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 559 105.00 589 855.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 17 942.00 8 879.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 22 015.00 23 818.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 566 607.00 579 069.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 17 483.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -526 650.00 -563 855.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 30 560.00 7 000.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 40 462.00 19 780.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 918.00 1 300.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 12 807.00 12 476.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -23 627.00 -26 556.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8 828.00 -556.00
Залишок коштів на початок року 3405 3 078.00 3 030.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 6.00 604.00
Залишок коштів на кінець року 3415 11 912.00 3 078.00