Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

#23357437

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 31 779.90 30 123.40
первісна вартість 1011 33 580.00 37 562.80
знос 1012 1 800.10 7 439.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 31 779.90 30 123.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5 277.00 11 036.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 380.50 3 557.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6 165.10 6 899.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 082.50 1 360.00
Витрати майбутніх періодів 1170 855.80 905.50
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 15 760.90 23 758.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 47 540.80 53 881.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46 018.10 75 870.40
Додатковий капітал 1410 1 447.30 1 447.30
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 967.10 -28 589.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 39 498.30 48 727.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 7 096.00 4 183.60
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 10.50 44.30
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 936.00 925.90
Усього за розділом III 1695 946.50 970.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 47 540.80 53 881.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10 975.80 5 731.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10 975.80 5 731.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 25 826.30 7 523.00
Інші операційні витрати 2180 4 316.00 2 294.00
Інші витрати 2270 1 456.20 745.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 31 598.50 10 562.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -20 622.70 -4 831.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -20 622.70 -4 831.00