Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТ"

#23241775

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 151.60 131.10
первісна вартість 1011 305.60 305.60
знос 1012 154.00 174.50
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 151.60 131.10
II. Оборотні активи Запаси 1100 183.90 362.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 654.20 579.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.70 0.10
Інші оборотні активи 1190 1 772.60 1 772.60
Усього за розділом II 1195 2 612.40 2 728.80
Баланс 1300 2 764.00 2 859.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 323.00 323.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 179.30 1 210.00
Усього за розділом I 1495 1 502.30 1 533.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 74.30 74.50
розрахунками з бюджетом 1620 305.70 319.30
розрахунками зі страхування 1625 1.60 1.60
розрахунками з оплати праці 1630 4.60 3.30
Інші поточні зобов'язання 1690 875.50 928.20
Усього за розділом III 1695 1 261.70 1 326.90
Баланс 1900 2 764.00 2 859.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 111.10 168.10
Інші доходи 2160 98.40 82.70
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 209.50 250.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7.70 46.40
Інші витрати 2165 196.60 198.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 204.30 244.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 5.20 6.40
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 5.20 6.40