Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АЛЬВА"

#22951687

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.10 0.10
первісна вартість 1011 42.20 42.20
знос 1012 42.10 42.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.10 0.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 72.50 75.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 56.40 88.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 13.70 18.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7.00 11.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 78.00 40.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.80 0.60
Усього за розділом II 1195 228.40 234.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 228.50 234.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.40 0.40
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 198.30 198.60
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 198.70 199.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2.80 6.10
розрахунками з бюджетом 1620 3.20 3.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.10 0.00
розрахунками зі страхування 1625 3.20 3.40
розрахунками з оплати праці 1630 14.50 15.20
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 6.10 7.20
Усього за розділом III 1695 29.80 35.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 228.50 234.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 382.50 1 621.50
Інші операційні доходи 2120 1.20 0.50
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 383.70 1 622.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 047.50 1 262.50
Інші операційні витрати 2180 335.90 326.20
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 383.40 1 588.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.30 33.30
Податок на прибуток 2300 0.10 0.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.20 33.20