Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Фінансова звітність за 2020 рік

J0902203 Звіт про фінансовий стан (Баланс)

Актив

Назва рядка Код рядка Звітний період, тис. грн Попередній період, тис. грн
АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 002 73 076.00 114 968.00
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 003 0.00 0.00
Кредити та заборгованість банків 004 12 362.00 18 823.00
Кредити та заборгованість клієнтів 005 398 497.00 356 432.00
Інвестиції в цінні папери 006 444 238.00 256 981.00
Похідні фінансові активи 007 0.00 0.00
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 008 0.00 0.00
Інвестиційна нерухомість 009 58 815.00 58 815.00
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 010 172.00 378.00
Відстрочений податковий актив 011 0.00 0.00
Гудвіл 012 0.00 0.00
Основні засоби та нематеріальні активи 013 33 046.00 103 564.00
Інші активи 014 141 330.00 127 858.00
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 015 68 237.00 0.00
Усього активів 016 1 229 773.00 1 037 819.00
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Кошти банків 018 241 539.00 463.00
Кошти клієнтів 019 704 936.00 700 583.00
Похідні фінансові зобов'язання 020 0.00 0.00
Боргові цінні папери, емітовані банком 021 3 273.00 6 661.00
Інші залучені кошти 022 0.00 0.00
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 023 0.00 0.00
Відстрочені податкові зобов'язання 024 306.00 7 672.00
Резерви за зобов'язаннями 025 282.00 69.00
Інші зобов'язання 026 14 072.00 15 939.00
Субординований борг 027 17 063.00 26 442.00
Зобов'язання групи вибуття 028 0.00 0.00
Усього зобов'язань 029 981 471.00 757 829.00
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал 031 200 001.00 200 001.00
Емісійні різниці 032 0.00 0.00
Незареєстрований статутний капітал 033 0.00 0.00
Інший додатковий капітал 034 3 000.00 3 000.00
Резервні та інші фонди банку 035 9 202.00 9 150.00
Резерви переоцінки 036 1 495.00 35 555.00
Нерозподілений прибуток / (непокритий збиток) 037 34 604.00 32 284.00
Неконтрольована частка 038 0.00 0.00
Усього власного капіталу 039 248 302.00 279 990.00
Усього зобов'язань та власного капіталу 040 1 229 773.00 1 037 819.00

J0902303 Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Актив

Назва рядка Код рядка Звітний період, тис. грн Попередній період, тис. грн
Процентні доходи 001 82 987.00 100 811.00
Процентні витрати 002 -48 512.00 -62 526.00
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 003 34 475.00 38 285.00
Комісійні доходи 004 36 866.00 32 520.00
Комісійні витрати 005 -4 035.00 -4 497.00
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 006 3 628.00 1 460.00
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із хеджування справедливої вартості 007 0.00 0.00
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 008 0.00 0.00
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою 009 6 798.00 6 016.00
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти 010 1 222.00 -638.00
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 011 0.00 11 868.00
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 012 0.00 0.00
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 013 0.00 0.00
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів 014 -32 040.00 -10 435.00
Чистий збиток/(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 015 -213.00 -31.00
Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю 016 0.00 0.00
Частка прибутку/(збитку) асоційованих компаній, облік яких здійснюється за методом участі у капіталі 017 0.00 0.00
Прибутки/(збитки) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за амортизованою собівартістю до справедливої вартості через прибуток або збиток 018 0.00 0.00
Накопичений прибуток/(збиток) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до справедливої вартості через прибуток або збиток 019 0.00 0.00
Прибутки/(збитки) від хеджування з позиціями ризику, що згортаються 020 0.00 0.00
Інші операційні доходи 021 58 725.00 48 532.00
Витрати на виплати працівникам 022 -48 272.00 -59 376.00
Витрати зносу та амортизація 023 -12 763.00 -10 114.00
Інші адміністративні та операційні витрати 024 -42 951.00 -52 797.00
Прибуток/(збиток) до оподаткування 025 1 440.00 793.00
Витрати на податок на прибуток 026 -375.00 245.00
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 027 1 065.00 1 038.00
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 028 0.00 0.00
Прибуток/(збиток) за рік 029 1 065.00 1 038.00
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК Зміни результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів 032 0.00 41 536.00
Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 033 0.00 0.00
Зміни результатів переоцінки інвестицій у інструменти капіталу 034 0.00 0.00
Зміни справедливої вартості боргових фінансових інструментів, пов'язаних зі зміною власного кредитного ризику 035 0.00 0.00
Зміни переоцінки зобов'язань за пенсійним забезпеченням працівників 036 0.00 0.00
Зміни результатів переоцінки за інструментами хеджування, що хеджують інвестиції в інструменти капіталу 037 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 038 0.00 -7 476.00
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 039 0.00 0.00
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів: 041 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 042 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 043 0.00 0.00
Зміни результатів переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків: 044 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 045 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 046 0.00 0.00
Зміни накопичених курсових різниць від перерахунку у валюту подання звітності: 047 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 048 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 049 0.00 0.00
Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії: 050 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 051 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 052 0.00 0.00
Зміни результатів від хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю: 053 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 054 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 055 0.00 0.00
Зміни у часовій вартості опціонів: 056 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 057 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 058 0.00 0.00
Зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактів: 059 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 060 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 061 0.00 0.00
Зміна вартості базисних валютних спредів: 062 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості 063 0.00 0.00
чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку 064 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток 065 0.00 0.00
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 066 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 067 0.00 34 060.00
Усього сукупного доходу за рік 068 1 065.00 35 098.00
Прибуток/(збиток), що належить: 069 0.00 0.00
власникам банку 070 0.00 0.00
неконтрольованій частці 071 0.00 0.00
Усього сукупного доходу, що належить: 072 0.00 0.00
власникам банку 073 0.00 0.00
неконтрольованій частці 074 0.00 0.00
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 075 0.00 0.00
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 076 0.00 0.00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 077 0.00 0.00
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 078 0.00 0.00
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 079 0.00 0.00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 080 0.00 0.00
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 081 0.00 0.00
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 082 0.00 0.00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 083 0.00 0.00