Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Перевірки (7)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "МІСЬКСВІТЛО" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#22819410

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.50 0.50
первісна вартість 1001 4.80 4.80
накопичена амортизація 1002 4.30 4.30
Основні засоби: 1010 5 812.60 4 865.20
первісна вартість 1011 10 340.00 10 224.40
знос 1012 4 527.40 5 359.20
Усього за розділом I 1095 5 813.10 4 865.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 498.40 747.10
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 8.10 7.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 16.00 71.60
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 202.30 386.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 72.50 1.20
Інші оборотні активи 1190 108.70 295.80
Усього за розділом II 1195 906.00 1 509.50
Баланс 1300 6 719.10 6 375.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 794.70 12 794.70
Додатковий капітал 1410 -1 315.10 -1 995.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6 168.90 -6 690.70
Неоплачений капітал 1425 24.20 24.20
Усього за розділом I 1495 5 286.50 4 083.90
товари, роботи, послуги 1615 406.10 517.80
розрахунками з бюджетом 1620 47.00 84.50
розрахунками зі страхування 1625 44.90 89.50
розрахунками з оплати праці 1630 192.60 324.60
Інші поточні зобов'язання 1690 742.00 1 274.90
Усього за розділом III 1695 1 432.60 2 291.30
Баланс 1900 6 719.10 6 375.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 813.30 6 597.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 627.70 6 372.80
Інші операційні доходи 2120 662.00 10.70
Інші операційні витрати 2180 1 282.80 1 562.00
Інші доходи 2240 882.90 856.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5 358.20 7 464.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 5 910.50 7 934.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -552.30 -470.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -552.30 -470.40