Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (4) Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІНГ"

#22075798

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 890.80 2 229.60
Основні засоби: 1010 12 363.20 12 818.20
первісна вартість 1011 20 531.40 23 423.40
знос 1012 8 168.20 10 605.20
Усього за розділом I 1095 16 254.00 15 047.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 006.00 1 523.90
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3 438.20 6 307.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 121.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 346.60 20 331.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 342.80 8 500.70
Витрати майбутніх періодів 1170 16.50 216.00
Інші оборотні активи 1190 36.40
Усього за розділом II 1195 9 150.10 37 037.70
Баланс 1300 25 404.10 52 085.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 000.00 5 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17 896.50 34 359.00
Усього за розділом I 1495 22 896.50 39 359.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 1 000.00 9 992.00
товари, роботи, послуги 1615 828.10 834.30
розрахунками з бюджетом 1620 679.50 216.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 545.40
розрахунками зі страхування 1625 39.10
розрахунками з оплати праці 1630 470.90
Інші поточні зобов'язання 1690 1 173.40
Усього за розділом III 1695 2 507.60 12 726.50
Баланс 1900 25 404.10 52 085.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 45 575.90 24 302.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 16.50 129.00
Інші операційні доходи 2120 11.00
Інші операційні витрати 2180 29 104.60 21 154.90
Інші доходи 2240 72.60
Інші витрати 2270 6.50 23.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 45 648.50 24 313.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 29 127.60 21 307.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 16 520.90 3 006.40
Податок на прибуток 2300 58.40 545.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 16 462.50 2 461.00