Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТА. ЛТД"

#21947206

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 8 715.00 6 111.00
первісна вартість 1001 13 855.00 10 427.00
накопичена амортизація 1002 5 140.00 4 316.00
Основні засоби 1010 196 378.00 184 384.00
первісна вартість 1011 302 556.00 311 121.00
знос 1012 106 178.00 126 737.00
Інвестиційна нерухомість 1015 26 089.00 26 089.00
первісна вартість 1016 26 089.00 26 089.00
Відстрочені податкові активи 1045 3 901.00 11 721.00
Інші необоротні активи 1090 23 594.00 33 720.00
Усього за розділом I 1095 258 677.00 262 025.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 2 157 903.00 1 374 199.00
Виробничі запаси 1101 10 615.00 11 096.00
Незавершене виробництво 1102 122.00 2.00
Товари 1104 2 147 166.00 1 363 101.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 836 590.00 1 247 064.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 34 901.00 80 834.00
з бюджетом 1135 30 945.00 1 631.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 5 542.00
з нарахованих доходів 1140 14.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 243.00 2 418.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 7 161.00 32 121.00
Інші оборотні активи 1190 25 378.00 11 907.00
Усього за розділом II 1195 4 102 135.00 2 750 174.00
Баланс 1300 4 360 812.00 3 012 199.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 49.00 49.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 157 630.00 1 366 053.00
Усього за розділом I 1495 1 157 679.00 1 366 102.00
Довгострокові кредити банків 1510 82 380.00 74 691.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 557.00 20 640.00
Усього за розділом II 1595 85 937.00 95 331.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 445 735.00 555 797.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 20 422.00 13 848.00
товари, роботи, послуги 1615 2 524 827.00 895 493.00
розрахунками з бюджетом 1620 6 892.00 22 492.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 21 121.00
розрахунками зі страхування 1625 1 009.00 1 119.00
розрахунками з оплати праці 1630 6 003.00 5 206.00
за одержаними авансами 1635 60 763.00 4 253.00
Поточні забезпечення 1660 14 678.00 35 534.00
Інші поточні зобов’язання 1690 36 867.00 17 024.00
Усього за розділом ІІІ 1695 3 117 196.00 1 550 766.00
Баланс 1900 4 360 812.00 3 012 199.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 965 604.00 12 813 119.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7 975 385.00 12 381 049.00
Валовий: прибуток 2090 990 219.00 432 070.00
Інші операційні доходи 2120 88 739.00 143 781.00
Адміністративні витрати 2130 94 718.00 87 381.00
Витрати на збут 2150 335 516.00 345 321.00
Інші операційні витрати 2180 220 409.00 32 607.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 428 315.00 110 542.00
Інші фінансові доходи 2220 2 481.00 1 343.00
Інші доходи 2240 114 467.00 14 807.00
Фінансові витрати 2250 53 474.00 67 692.00
Інші витрати 2270 237 519.00 9 924.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 254 270.00 49 076.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -45 847.00 -9 162.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 208 423.00 39 914.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 208 423.00 39 914.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 49 697.00 28 368.00
Витрати на оплату праці 2505 147 603.00 182 091.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 29 139.00 37 006.00
Амортизація 2515 40 911.00 46 290.00
Інші операційні витрати 2520 618 183.00 177 242.00
Разом 2550 885 533.00 470 997.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10 107 022.00 14 147 626.00
Повернення податків і зборів 3005 4 228.00
Цільового фінансування 3010 1 863.00 2 998.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20 024.00 24 297.00
Надходження від повернення авансів 3020 885 859.00 16 413.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 495.00 1 427.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 793.00 2 485.00
Інші надходження 3095 4 254.00 2 444.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 8 789 713.00 13 580 652.00
Праці 3105 119 887.00 148 889.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 29 030.00 40 664.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 168 697.00 89 903.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 38 724.00 15 809.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 99 302.00 34 434.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 30 671.00 39 660.00
Витрачання на оплату авансів 3135 1 774 828.00 279 687.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 3 445.00 3 832.00
Інші витрачання 3190 861.00 1 452.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 136 849.00 56 839.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3260 11 209.00 1 595.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -11 209.00 -1 595.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 1 807 042.00 5 630 154.00
Погашення позик 3350 1 824 881.00 5 613 000.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 47 358.00 50 408.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 17 869.00 24 108.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -83 066.00 -57 362.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 42 574.00 -2 118.00
Залишок коштів на початок року 3405 7 161.00 9 005.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -17 614.00 274.00
Залишок коштів на кінець року 3415 32 121.00 7 161.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008