Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (252)

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ "УКРМЕТАЛУРГПРОМ"

#21926977

Фінансова звітність за 2022 рік

120020021926977S0111006100000231

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 46.10 3.60
первісна вартість 1011 1 054.90 1 054.90
знос 1012 1 008.80 1 051.30
Усього за розділом I 1095 46.10 3.60
Поточна дебіторська заборгованість 1155 2 379.80 45.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.60 1.50
Інші оборотні активи 1190 4 307.70 6 621.90
Усього за розділом II 1195 6 688.10 6 669.20
Баланс 1300 6 734.20 6 672.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 6 631.60 6 605.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 8.30 67.80
розрахунками з бюджетом 1620 6.70
розрахунками зі страхування 1625 17.20
розрахунками з оплати праці 1630 70.40
Усього за розділом III 1695 102.60 67.80
Баланс 1900 6 734.20 6 672.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Інші доходи 2160 17 110.20 26 436.70
Інші витрати 2165 17 110.20 26 436.70
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 17 110.20 26 436.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 17 110.20 26 436.70