Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ФІРМА "МІКОМП"

#21873749

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 387.00 1 602.00
Основні засоби: 1010 26 450.00 28 054.00
первісна вартість 1011 60 380.00 61 839.00
знос 1012 33 930.00 33 785.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 77.00 77.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 29 914.00 29 733.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 3 770.00 6 000.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 630.00 946.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 4.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1.00 3.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 116.00 119.00
Витрати майбутніх періодів 1170 14.00 13.00
Інші оборотні активи 1190 97.00 225.00
Усього за розділом II 1195 7 628.00 7 310.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 37 542.00 37 043.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 975.00 7 975.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 544.00 -6 790.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 431.00 1 185.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 041.00 1 106.00
розрахунками з бюджетом 1620 300.00 231.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 169.00 165.00
розрахунками зі страхування 1625 21.00 21.00
розрахунками з оплати праці 1630 77.00 67.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 32 672.00 34 433.00
Усього за розділом III 1695 37 111.00 35 858.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 37 542.00 37 043.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 318.00 16 697.00
Інші операційні доходи 2120 5.00 76.00
Інші доходи 2240 6 102.00 106.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 17 425.00 16 879.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 11 961.00 15 838.00
Інші операційні витрати 2180 0.00 0.00
Інші витрати 2270 4 544.00 102.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 16 505.00 15 940.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 920.00 939.00
Податок на прибуток 2300 166.00 169.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 754.00 770.00