Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (8)
Перевірки (1)

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

#21693674

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 4.40
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 184.00 163.80
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 184.00 168.20
Баланс 1300 184.00 168.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 0.00 0.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 142.20 125.20
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 6.90 7.00
розрахунками зі страхування 1625 7.70 7.90
розрахунками з оплати праці 1630 27.20 27.20
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.90
Усього за розділом III 1695 41.80 43.00
Баланс 1900 184.00 168.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші доходи 2160 4 675.70 6 104.70
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 4 675.70 6 104.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 4 675.70 6 104.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 4 675.70 6 104.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.00 0.00