Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (386)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 8 158 678.00 8 257 413.00
первісна вартість 1001 13 301 479.00 14 349 297.00
накопичена амортизація 1002 5 142 801.00 6 091 884.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 569 400.00 929 662.00
Основні засоби 1010 12 044 185.00 13 823 556.00
первісна вартість 1011 27 183 937.00 30 956 871.00
знос 1012 15 139 752.00 17 133 315.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 171 269.00 171 269.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 402 140.00 358 996.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 1 136 870.00 1 251 405.00
Усього за розділом I 1095 22 482 542.00 24 792 301.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 65 974.00 51 347.00
Виробничі запаси 1101 50 660.00 46 045.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 15 314.00 5 302.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 720 096.00 664 512.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 69 583.00 87 950.00
з бюджетом 1135 54 499.00 72 173.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 4 198.00 1 537.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 898 072.00 1 219 310.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 98 043.00 123 885.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 910 465.00 2 220 714.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 597.00 353.00
Баланс 1300 24 393 604.00 27 013 368.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 887 119.00 654 763.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 258 294.00 258 294.00
Емісійний дохід 1411 102 338.00 102 338.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 132 933.00 132 826.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12 752 409.00 10 383 967.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 370 398.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 13 660 357.00 11 429 850.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 23 312.00 26 994.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 3 870 638.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 273 689.00 2 934 101.00
Довгострокові забезпечення 1520 213 552.00 180 173.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 4 597.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 2 510 553.00 7 011 906.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 140 416.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 146 748.00 1 441 544.00
розрахунками з бюджетом 1620 941 535.00 1 032 911.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 616 786.00 653 515.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 7 127.00 9 508.00
за одержаними авансами 1635 692 723.00 744 678.00
за розрахунками з учасниками 1640 3 484 063.00 3 096 916.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 103 867.00 96 396.00
Доходи майбутніх періодів 1665 650 784.00 727 845.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 195 847.00 1 281 398.00
Усього за розділом ІІІ 1695 8 222 694.00 8 571 612.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 24 393 604.00 27 013 368.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 25 001 245.00 22 245 793.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 468 288.00 7 725 453.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 16 532 957.00 14 520 340.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 347 299.00 144 233.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 1 676 040.00 1 411 002.00
Витрати на збут 2150 1 967 033.00 1 956 396.00
Інші операційні витрати 2180 84 802.00 713 484.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 13 152 381.00 10 583 691.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 80 459.00 360 053.00
Інші доходи 2240 48 668.00 97 130.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 427 797.00 341 819.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 240 323.00 70 929.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 12 613 388.00 10 628 126.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 243 529.00 -1 666 906.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 10 369 859.00 8 961 220.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -107.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -107.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -107.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 369 752.00 8 961 220.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 161 294.00 111 271.00
Витрати на оплату праці 2505 1 705 312.00 1 413 988.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 311 804.00 242 951.00
Амортизація 2515 3 966 369.00 3 150 330.00
Інші операційні витрати 2520 6 051 384.00 6 887 795.00
Разом 2550 12 196 163.00 11 806 335.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00