Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (4)

РАДА ГРОМАДСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІКРОРАЙОНУ "РУСАНІВКА"

#21618632

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 16.40 16.40
первісна вартість 1011 38.90 38.90
знос 1012 22.50 22.50
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 16.40 16.40
II. Оборотні активи Запаси 1100 26.10 26.10
Поточна дебіторська заборгованість 1155 7.60 7.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 3.00 3.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 36.70 36.70
Баланс 1300 53.10 53.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 12.60 12.60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -235.90 -235.90
Усього за розділом I 1495 -223.30 -223.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 219.10 219.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 34.50 34.50
Інші поточні зобов'язання 1690 22.80 22.80
Усього за розділом III 1695 276.40 276.40
Баланс 1900 53.10 53.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Інші витрати 2165 0.00 151.20
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 0.00 0.10
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 0.00 151.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 -151.10
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.00 -151.10