Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Перевірки (1)

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

#21615705

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 10.30 2.60
первісна вартість 1001 25.10 25.10
накопичена амортизація 1002 14.80 22.50
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 639.40 799.50
первісна вартість 1011 1 456.30 1 738.80
знос 1012 816.90 939.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 7 000.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 649.70 7 802.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 608.90 1 523.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 10 574.70 7 399.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 12.30 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31 700.30 33 704.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 823.60 15 371.50
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 289.80 188.50
Усього за розділом II 1195 48 009.60 58 186.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 48 659.30 65 988.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 110.00 110.00
Додатковий капітал 1410 50.10 50.10
Резервний капітал 1415 4.10 4.10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 211.40 12 583.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 9 375.60 12 747.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 298.50 754.70
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 31 684.50 45 235.70
розрахунками з бюджетом 1620 2 677.60 5 877.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 2 061.30 2 759.10
розрахунками зі страхування 1625 120.50 252.70
розрахунками з оплати праці 1630 474.00 1 015.40
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 4 028.60 105.10
Усього за розділом III 1695 38 985.20 52 486.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 48 659.30 65 988.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 157 070.60 146 478.80
Інші операційні доходи 2120 23.30 33.20
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 157 093.90 146 512.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 123 597.20 108 718.20
Інші операційні витрати 2180 7 865.00 3 109.70
Інші витрати 2270 73.30 10.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 131 535.50 111 838.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 25 558.40 34 673.30
Податок на прибуток 2300 4 600.50 6 241.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 20 957.90 28 431.90