Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІДІКОН"

#21107661

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 97.80 72.30
первісна вартість 1001 269.70 272.70
накопичена амортизація 1002 171.90 200.40
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 176.40 138.20
первісна вартість 1011 3 457.60 3 510.80
знос 1012 3 281.20 3 372.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1.00 1.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 275.20 211.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 26.90 0.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 205.30 28.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 4.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 93.20 91.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 541.70 29.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.80 1.30
Інші оборотні активи 1190 7.60 3.00
Усього за розділом II 1195 875.50 157.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 150.70 369.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 174.10 2 174.10
Додатковий капітал 1410 732.90 732.90
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 946.80 -5 036.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -1 039.80 -2 129.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 082.00 2 317.30
розрахунками з бюджетом 1620 47.10 40.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 9.10 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 27.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 25.30 140.90
Усього за розділом III 1695 2 190.50 2 498.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 150.70 369.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 944.00 2 769.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 619.10 616.70
Інші операційні доходи 2120 112.50 159.10
Інші операційні витрати 2180 2 530.30 2 448.90
Інші доходи 2240 3.40 10.50
Інші витрати 2270 0.00 16.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 059.90 2 938.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 3 149.40 3 081.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -1 089.50 -143.20
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1 089.50 -143.20