Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (22)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІДІКОН"

#21107661

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 97.80
первісна вартість 1001 0.00 269.70
накопичена амортизація 1002 0.00 171.90
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 380.90 176.40
первісна вартість 1011 3 699.50 3 457.60
знос 1012 3 318.60 3 281.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 7.30 1.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 388.20 275.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.50 26.90
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 155.30 205.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 3.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 55.60 93.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 234.90 541.70
Витрати майбутніх періодів 1170 0.80 0.80
Інші оборотні активи 1190 105.20 7.60
Усього за розділом II 1195 555.30 875.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 943.50 1 150.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 174.10 2 174.10
Додатковий капітал 1410 732.90 732.90
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 808.90 -3 946.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -901.90 -1 039.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 642.60 2 082.00
розрахунками з бюджетом 1620 46.40 47.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 10.80 9.10
розрахунками з оплати праці 1630 44.70 27.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 100.90 25.30
Усього за розділом III 1695 1 845.40 2 190.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 943.50 1 150.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 769.10 3 538.80
Інші операційні доходи 2120 159.10 0.30
Інші доходи 2240 10.50 50.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 938.70 3 589.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 616.70 787.10
Інші операційні витрати 2180 2 448.90 3 510.00
Інші витрати 2270 16.30 37.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 3 081.90 4 334.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -143.20 -744.80
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -143.20 -744.80