Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТОРІЦА-ТЕМП"

#21005409

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 11.40
Основні засоби: 1010 434.30 409.10
первісна вартість 1011 1 240.70 1 345.40
знос 1012 806.40 936.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 434.30 420.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 29 153.70 26 754.30
у тому числі готова продукція 1103 26 747.00 24 171.60
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 689.30 12 081.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 2.70
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 831.30 3 883.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 53.60 152.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 555.50 976.70
Усього за розділом II 1195 43 283.40 43 851.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 43 717.70 44 272.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.40 0.40
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 118.90 1 156.40
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 119.30 1 156.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 30.20 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.50 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 40 327.00 41 392.00
розрахунками з бюджетом 1620 15.30 0.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 8.30 0.00
розрахунками зі страхування 1625 4.80 1.10
розрахунками з оплати праці 1630 20.00 4.00
Доходи майбутніх періодів 1665 103.90 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 2 096.70 1 717.30
Усього за розділом III 1695 42 568.20 43 115.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 43 717.70 44 272.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 44 735.30 102 879.10
Інші операційні доходи 2120 472.20 2.20
Інші доходи 2240 104.30 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 45 311.80 102 881.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 40 836.20 85 391.60
Інші операційні витрати 2180 4 429.90 17 317.30
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 45 266.10 102 708.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 45.70 172.40
Податок на прибуток 2300 8.20 31.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 37.50 141.40