Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (12)
ДАБІ (2)

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ"

#20631783

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 667.00 659.70
первісна вартість 1011 724.70 724.70
знос 1012 57.70 65.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 667.00 659.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 41.20 4.90
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 62.80 13.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.20 1.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 104.20 19.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 771.20 678.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 766.80 678.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 766.80 678.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.60 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.30 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 2.50 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 4.40 0.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 771.20 678.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 591.80 686.10
Інші операційні доходи 2120 10.80 16.10
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 602.60 702.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 126.20 70.90
Інші операційні витрати 2180 564.50 630.60
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 690.70 701.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -88.10 0.70
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -88.10 0.70