Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
ДАБІ (5) Перевірки (28)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ "ЧАЙКА"

#20624493

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 44.20 20.20
первісна вартість 1001 48.00 48.00
накопичена амортизація 1002 3.80 27.80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 499.90 15.00
Основні засоби: 1010 17 239.60 18 561.10
первісна вартість 1011 32 545.70 34 466.50
знос 1012 15 306.10 15 905.40
Усього за розділом I 1095 17 783.70 18 596.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 181.50 939.10
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 283.70 147.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 17.60 15.90
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 183.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 4 220.40 6 210.00
Витрати майбутніх періодів 1170 14.10 569.20
Інші оборотні активи 1190 0.10
Усього за розділом II 1195 6 717.30 8 065.80
Баланс 1300 24 501.00 26 662.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 527.60 1 527.60
Додатковий капітал 1410 20 696.10 20 677.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 503.80 2 116.30
Усього за розділом I 1495 23 727.50 24 321.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 233.90
товари, роботи, послуги 1615 443.40 1 112.60
розрахунками з бюджетом 1620 330.10 477.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 330.10 463.90
розрахунками з оплати праці 1630 3.60
Доходи майбутніх періодів 1665 303.10
Інші поточні зобов'язання 1690 209.50
Усього за розділом III 1695 773.50 2 106.40
Баланс 1900 24 501.00 26 662.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 23 985.90 1 373.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 18 726.30 2 496.90
Інші операційні доходи 2120 99.60
Інші операційні витрати 2180 2 948.30 618.80
Інші доходи 2240 170.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 24 255.50 1 373.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 21 674.60 3 115.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 580.90 -1 742.50
Податок на прибуток 2300 464.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 116.30 -1 742.50