Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Prozorro.Продажі
Продавець (22)
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (172)
Будівництво (3) Перевірки (37)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"

#20572069

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 62 850.00 54 385.00
первісна вартість 1001 108 133.00 106 068.00
накопичена амортизація 1002 45 283.00 51 683.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби 1010 12 583 807.00 11 519 333.00
первісна вартість 1011 14 928 648.00 14 942 999.00
знос 1012 2 344 841.00 3 423 666.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 568.00 1 595.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 12 648 225.00 11 575 313.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 214 089.00 218 226.00
Виробничі запаси 1101 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 557 648.00 73 031.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 24 490.00 2 189.00
з бюджетом 1135 79 913.00 81 315.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 12 177.00 12 177.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 266 806.00 266 806.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 978 732.00 761 162.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 91 152.00 36 024.00
Усього за розділом II 1195 2 212 830.00 1 438 753.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 14 861 055.00 13 014 066.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 756 521.00 756 521.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 5 968 654.00 5 960 085.00
Додатковий капітал 1410 552 183.00 552 143.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 930 607.00 2 138 571.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 11 207 965.00 9 407 320.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 857 056.00 464 981.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 1 872 206.00 977 080.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 181.00 199.00
Довгострокові забезпечення 1520 160 842.00 155 242.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 2 890 285.00 1 597 502.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 380 455.00 1 681 649.00
товари, роботи, послуги 1615 240 263.00 235 500.00
розрахунками з бюджетом 1620 27 726.00 15 175.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
за одержаними авансами 1635 114 361.00 76 920.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 0.00
Усього за розділом ІІІ 1695 762 805.00 2 009 244.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 14 861 055.00 13 014 066.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 637 760.00 3 626 875.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 908 347.00 2 774 718.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 852 157.00
збиток 2095 1 270 587.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 10 841.00 225 280.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 165 513.00 203 585.00
Витрати на збут 2150 3 457.00 7 307.00
Інші операційні витрати 2180 377 489.00 82 265.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 784 280.00
збиток 2195 1 806 205.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 18 700.00 19 197.00
Інші доходи 2240 99 299.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 210 898.00 313 767.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 218 808.00 178.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 588 831.00
збиток 2295 2 217 211.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 394 610.00 -132 173.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 456 658.00
збиток 2355 1 822 601.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 20 116.00 8 795.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 20 116.00 8 795.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 20 116.00 8 795.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 802 485.00 465 453.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 172 325.00 334 388.00
Витрати на оплату праці 2505 658 890.00 1 046 313.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 138 592.00 224 825.00
Амортизація 2515 1 097 485.00 1 169 471.00
Інші операційні витрати 2520 387 514.00 292 878.00
Разом 2550 2 454 806.00 3 067 875.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 704 214.00 2 026 920.00
Повернення податків і зборів 3005 3 783.00 24 833.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 3 783.00 24 833.00
Цільового фінансування 3010 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 109 328.00 1 719 728.00
Надходження від повернення авансів 3020 34.00 219.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6 297.00 1 660.00
Надходження від операційної оренди 3040 14 176.00 52 460.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00
Інші надходження 3095 14 896.00 39 262.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 250 543.00 557 173.00
Праці 3105 550 839.00 828 470.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 135 435.00 218 416.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 169 723.00 275 104.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 27 300.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 5 863.00 9 655.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 163 860.00 238 149.00
Витрачання на оплату авансів 3135 7 942.00 17 061.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 1 571.00 5 766.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 180.00 588.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00
Інші витрачання 3190 15 184.00 57 809.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -278 689.00 1 904 695.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 16 833.00 975.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 61 843.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 15 248.00 209 641.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 19 340.00 109 420.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 44 088.00 -318 086.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 200 000.00
Отримання позик 3305 158 171.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 19 386.00 14 597.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 42 482.00 822 678.00
Сплату дивідендів 3355 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 123 299.00 308 468.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -146 395.00 -758 378.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -380 996.00 828 231.00
Залишок коштів на початок року 3405 978 732.00 147 245.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 163 426.00 3 256.00
Залишок коштів на кінець року 3415 761 162.00 978 732.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006