Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (10)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

#20077720

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 37 507.00 103 358.00
первісна вартість 1001 129 468.00 203 665.00
накопичена амортизація 1002 91 961.00 100 307.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 600 904.00 574 895.00
Основні засоби 1010 317 020.00 282 433.00
первісна вартість 1011 749 757.00 756 124.00
знос 1012 432 737.00 473 691.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 242 695 041.00 269 839 102.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 503 416.00 1 131 425.00
Відстрочені податкові активи 1045 221 416.00 468 916.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 21 895 747.00 10 852 824.00
Усього за розділом I 1095 267 271 051.00 283 252 953.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 59 550 203.00 65 353 395.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 25 583 035.00 69 266 126.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 5 154 203.00 9 223 766.00
з бюджетом 1135 2 722 043.00 8 953 004.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 363 043.00 2 325 564.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 11 483 320.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 33 985 932.00 20 561 938.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 40 686.00 34 696.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 701 265.00 4 930 381.00
Усього за розділом II 1195 141 583 730.00 180 648 870.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 408 854 781.00 463 901 823.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 190 150 481.00 190 150 481.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 43 513 572.00 116 217 729.00
Додатковий капітал 1410 2 655 860.00 2 655 267.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 7 930 755.00 7 930 755.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 70 275 683.00 51 488 338.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 314 526 351.00 368 442 570.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 9 735 726.00 7 869 779.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 44 391 593.00 32 752 446.00
Довгострокові забезпечення 1520 259 375.00 184 314.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 54 386 694.00 40 806 539.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 121 146.00 2 702 075.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 857 112.00 12 075 299.00
товари, роботи, послуги 1615 22 630 160.00 5 501 716.00
розрахунками з бюджетом 1620 14 002.00 18 595.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 266.00 1 087.00
розрахунками з оплати праці 1630 6 826.00 7 167.00
за одержаними авансами 1635 5 054 652.00 2 856 954.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 1 816 608.00 1 721 145.00
Доходи майбутніх періодів 1665 198 521.00 186 212.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 4 242 443.00 29 582 464.00
Усього за розділом ІІІ 1695 39 941 736.00 54 652 714.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 408 854 781.00 463 901 823.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 170 462 230.00 121 058 717.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 150 313 093.00 121 885 731.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 20 149 137.00 0.00
збиток 2095 0.00 827 014.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 583 115.00 39 242 377.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 3 066 429.00 3 180 396.00
Витрати на збут 2150 1 232 524.00 3 153 279.00
Інші операційні витрати 2180 7 387 149.00 26 032 188.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 9 046 150.00 6 049 500.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 4 844 689.00 234 514.00
Інші фінансові доходи 2220 3 146 297.00 1 364 196.00
Інші доходи 2240 1 315 166.00 1 764 767.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 4 451 368.00 5 791 588.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 16 240 709.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 13 900 934.00 0.00
збиток 2295 0.00 12 619 320.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 660 668.00 -5 382 381.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 11 240 266.00 0.00
збиток 2355 0.00 18 001 701.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 -90 876.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 -251 409.00 727 826.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 42 826 254.00 -20 336 103.00
Інший сукупний дохід 2445 81 107.00 21 991.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 42 655 952.00 -19 677 162.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 40 618.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 42 655 952.00 -19 717 780.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 53 896 218.00 -37 719 481.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 117 757 141.00 75 978 207.00
Витрати на оплату праці 2505 1 927 641.00 1 885 574.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 137 238.00 110 480.00
Амортизація 2515 79 353.00 69 038.00
Інші операційні витрати 2520 42 097 822.00 76 208 295.00
Разом 2550 161 999 195.00 154 251 594.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 190 150 481.00 190 150 481.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 190 150 481.00 190 150 481.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 59.11 -94.67
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 59.11 -94.67
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00