Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (7)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

#20077720

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 50 235.00 37 507.00
первісна вартість 1001 153 175.00 129 468.00
накопичена амортизація 1002 102 940.00 91 961.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 529 188.00 600 904.00
Основні засоби 1010 476 656.00 317 020.00
первісна вартість 1011 734 196.00 749 757.00
знос 1012 257 540.00 432 737.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 272 274 976.00 242 695 041.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3 574 989.00 1 503 416.00
Відстрочені податкові активи 1045 5 120 363.00 221 416.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 11 419.00 21 895 747.00
Усього за розділом I 1095 282 037 826.00 267 271 051.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 83 327 766.00 59 550 203.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 63 488 316.00 25 583 035.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 3 369 002.00 5 154 203.00
з бюджетом 1135 1 690 402.00 2 722 043.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 980 847.00 2 363 043.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 11 483 320.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 75 847 594.00 33 985 932.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 157 770.00 40 686.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 341 337.00 701 265.00
Усього за розділом II 1195 229 203 034.00 141 583 730.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 511 240 860.00 408 854 781.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 190 150 481.00 190 150 481.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 216 302 443.00 43 513 572.00
Додатковий капітал 1410 2 655 036.00 2 655 860.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 5 397 844.00 7 930 755.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -29 332 134.00 70 275 683.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 385 173 670.00 314 526 351.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 11 137 680.00 9 735 726.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 35 542 355.00 44 391 593.00
Довгострокові забезпечення 1520 291 414.00 259 375.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 46 971 449.00 54 386 694.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 5 119 657.00 121 146.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 957 523.00 5 857 112.00
товари, роботи, послуги 1615 19 691 291.00 22 630 160.00
розрахунками з бюджетом 1620 8 813 625.00 14 002.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 8 800 792.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 248.00 266.00
розрахунками з оплати праці 1630 2 702.00 6 826.00
за одержаними авансами 1635 1 376 879.00 5 054 652.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 33 562 244.00 1 816 608.00
Доходи майбутніх періодів 1665 204 967.00 198 521.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 4 366 605.00 4 242 443.00
Усього за розділом ІІІ 1695 79 095 741.00 39 941 736.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 511 240 860.00 408 854 781.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 121 058 717.00 178 349 399.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 121 885 731.00 147 308 054.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 31 041 345.00
збиток 2095 827 014.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 39 242 377.00 68 420 920.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 3 180 396.00 3 514 572.00
Витрати на збут 2150 3 153 279.00 2 280 495.00
Інші операційні витрати 2180 26 032 188.00 20 707 935.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 6 049 500.00 72 959 263.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 234 514.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 1 364 196.00 1 758 034.00
Інші доходи 2240 1 764 767.00 2 047 262.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 5 791 588.00 5 684 370.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 6 145 402.00
Інші витрати 2270 16 240 709.00 398 694.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 64 536 093.00
збиток 2295 12 619 320.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 382 381.00 -13 877 882.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 50 658 211.00
збиток 2355 18 001 701.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -90 876.00 -1 217.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 727 826.00 -679 864.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -20 336 103.00 -40 046 775.00
Інший сукупний дохід 2445 21 991.00 -92 199.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -19 677 162.00 -40 820 055.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 40 618.00 -16 596.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -19 717 780.00 -40 803 459.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -37 719 481.00 9 854 752.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 75 978 207.00 110 875 052.00
Витрати на оплату праці 2505 1 885 574.00 2 151 660.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 110 480.00 102 401.00
Амортизація 2515 69 038.00 66 787.00
Інші операційні витрати 2520 76 208 295.00 60 615 156.00
Разом 2550 154 251 594.00 173 811 056.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 190 150 481.00 190 150 481.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 190 150 481.00 190 150 481.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -94.67 266.41
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -94.67 266.41
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 79.92