Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (14)
Перевірки (2)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

#19438354

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 59.30 45.30
первісна вартість 1001 153.40 156.90
накопичена амортизація 1002 94.10 111.60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 5 258.20 4 699.50
первісна вартість 1011 11 462.20 11 644.80
знос 1012 6 204.00 6 945.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 5 317.50 4 744.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 381.30 395.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 180.40 246.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 96.10 6.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22.30 24.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 579.60 1 275.30
Витрати майбутніх періодів 1170 24.00 30.30
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 283.70 1 978.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 601.20 6 723.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 756.50 756.50
Додатковий капітал 1410 1 915.10 1 807.60
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 769.50 2 262.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 4 441.10 4 826.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1.60 3.70
розрахунками з бюджетом 1620 143.50 123.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 142.50 108.20
розрахунками зі страхування 1625 4.20 19.30
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 1 907.50 1 610.10
Інші поточні зобов'язання 1690 103.30 139.80
Усього за розділом III 1695 2 160.10 1 896.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 601.20 6 723.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 317.70 3 164.90
Інші операційні доходи 2120 19 357.60 17 855.20
Інші доходи 2240 419.70 452.60
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 22 095.00 21 472.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 15 607.30 15 944.00
Інші операційні витрати 2180 5 822.80 4 597.20
Інші витрати 2270 63.90 192.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 21 494.00 20 733.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 601.00 739.40
Податок на прибуток 2300 108.20 142.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 492.80 596.90