Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕЗПЕЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

#19139858

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 798.20 30 967.00
Основні засоби: 1010 40 459.00 57 447.40
первісна вартість 1011 47 273.30 86 953.80
знос 1012 6 814.30 29 506.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 54 257.20 88 414.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 146.80 278.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 90.50 87.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 31.00 31.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3.00 1.60
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 399.90
Усього за розділом II 1195 240.30 766.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 54 497.50 89 181.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.00 16.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 72.10 72.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 88.10 88.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 146.80 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 2 399.90
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 54 257.80 86 693.30
Інші поточні зобов'язання 1690 4.80 0.00
Усього за розділом III 1695 54 262.60 89 093.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 54 497.50 89 181.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 31 113.50 14 936.40
Інші доходи 2240 10 203.70 5 053.60
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 41 317.20 19 990.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 31 113.50 0.00
Інші витрати 2270 10 203.70 19 990.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 41 317.20 19 990.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.00 0.00