Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (1276)
Будівництво (440) Перевірки (67)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 7 567 423.00 6 782 757.00
первісна вартість 1001 13 053 598.00 13 301 794.00
накопичена амортизація 1002 5 486 175.00 6 519 037.00
Основні засоби 1010 11 853 488.00 11 726 625.00
первісна вартість 1011 27 475 203.00 29 144 600.00
знос 1012 15 621 715.00 17 417 975.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 502 516.00 377 539.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 042.00 38 113.00
Відстрочені податкові активи 1045 177 062.00 141 717.00
Інші необоротні активи 1090 240 586.00 226 322.00
Усього за розділом I 1095 20 342 117.00 19 293 073.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 27 991.00 33 373.00
Виробничі запаси 1101 22 354.00 28 852.00
Товари 1104 5 637.00 4 521.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 829 388.00 2 345 824.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 175 368.00 242 491.00
з бюджетом 1135 146.00 9 818.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 9 603.00
з нарахованих доходів 1140 10 425.00 20 494.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 526.00 1 085.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 11 875 263.00 13 086 393.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 539 723.00 4 775 787.00
Рахунки в банках 1167 2 502 529.00 4 730 159.00
Витрати майбутніх періодів 1170 29 235.00 39 504.00
Інші оборотні активи 1190 107 379.00 129 934.00
Усього за розділом II 1195 15 617 444.00 20 684 703.00
Баланс 1300 35 959 561.00 39 977 776.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817.00 7 817.00
Резервний капітал 1415 1 954.00 1 954.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15 834 310.00 16 782 693.00
Усього за розділом I 1495 15 844 081.00 16 792 464.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 14 999 932.00 17 336 202.00
Довгострокові забезпечення 1520 354 053.00 366 995.00
Цільове фінансування 1525 896.00 1 715.00
Усього за розділом II 1595 15 354 881.00 17 704 912.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 377 289.00 1 503 970.00
товари, роботи, послуги 1615 909 968.00 1 391 697.00
розрахунками з бюджетом 1620 260 463.00 159 473.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 37 740.00
розрахунками зі страхування 1625 121.00 3 679.00
розрахунками з оплати праці 1630 80 822.00 72 608.00
за одержаними авансами 1635 575 172.00 635 739.00
за розрахунками з учасниками 1640 26 300.00
Поточні забезпечення 1660 569 898.00 779 857.00
Доходи майбутніх періодів 1665 926 184.00 898 369.00
Інші поточні зобов’язання 1690 34 382.00 35 008.00
Усього за розділом ІІІ 1695 4 760 599.00 5 480 400.00
Баланс 1900 35 959 561.00 39 977 776.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 18 802 655.00 19 358 958.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7 474 429.00 8 478 325.00
Валовий: прибуток 2090 11 328 226.00 10 880 633.00
Інші операційні доходи 2120 771 220.00 45 998.00
Адміністративні витрати 2130 2 783 780.00 2 601 385.00
Витрати на збут 2150 1 793 366.00 1 990 569.00
Інші операційні витрати 2180 3 861.00 271 763.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 7 518 439.00 6 062 914.00
Дохід від участі в капіталі 2200 24 003.00
Інші фінансові доходи 2220 163 539.00 46 962.00
Інші доходи 2240 499 576.00 509 551.00
Фінансові витрати 2250 1 448 569.00 1 710 940.00
Втрати від участі в капіталі 2255 580 982.00 55 455.00
Інші витрати 2270 4 929 580.00 1 368.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1 246 426.00 4 851 664.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -298 043.00 -915 631.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 948 383.00 3 936 033.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 948 383.00 3 936 033.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 095 100.00 4 600 977.00
Витрати на оплату праці 2505 1 620 132.00 1 530 442.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 227 054.00 210 475.00
Амортизація 2515 4 040 034.00 4 837 473.00
Інші операційні витрати 2520 5 002 107.00 2 047 130.00
Разом 2550 11 984 427.00 13 226 497.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 781 662 116.00 781 662 116.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781 662 116.00 781 662 116.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.21 5.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.21 5.04
Дивіденди на одну просту акцію 2650 4.49

J0901005 Звіт про власний капітал