Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (377)
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (1432)
ДАБІ (440) Перевірки (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 8 113 843.00 8 090 748.00
первісна вартість 1001 11 889 529.00 12 921 126.00
накопичена амортизація 1002 3 775 686.00 4 830 378.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 644 355.00 572 588.00
Основні засоби 1010 11 868 352.00 12 209 286.00
первісна вартість 1011 24 048 813.00 25 637 063.00
знос 1012 12 180 461.00 13 427 777.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 903.00
Відстрочені податкові активи 1045 525 451.00 340 537.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 285 446.00 246 828.00
Усього за розділом I 1095 21 437 447.00 21 460 890.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 32 007.00 29 196.00
Виробничі запаси 1101 23 104.00 24 207.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 8 903.00 4 989.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 570 248.00 677 056.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 81 900.00 126 539.00
з бюджетом 1135 1 879.00 63 195.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 854.00 63 043.00
з нарахованих доходів 1140 4 623.00 1 501.00
із внутрішніх розрахунків 1145 16 422.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 832.00 11 537 586.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 435 963.00 662 856.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 285 927.00 2 670 713.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 1 159 197.00 2 630 440.00
Витрати майбутніх періодів 1170 5 952.00 21 451.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 176 696.00 125 225.00
Усього за розділом II 1195 2 624 449.00 15 915 318.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 24 061 896.00 37 376 208.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817.00 7 817.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 1 954.00 1 954.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14 090 734.00 15 405 277.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 14 100 505.00 15 415 048.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 403 648.00 16 470 067.00
Довгострокові забезпечення 1520 286 746.00 504 399.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 1 069.00 1 012.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 3 691 463.00 16 975 478.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 890 621.00 1 029 931.00
товари, роботи, послуги 1615 1 552 352.00 1 241 922.00
розрахунками з бюджетом 1620 225 188.00 259 025.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 1 112.00 1 497.00
розрахунками з оплати праці 1630 28 604.00 72 193.00
за одержаними авансами 1635 152 733.00 133 557.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 1 825 384.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 325 007.00 546 086.00
Доходи майбутніх періодів 1665 1 254 388.00 1 318 650.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 14 539.00 382 821.00
Усього за розділом ІІІ 1695 6 269 928.00 4 985 682.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 24 061 896.00 37 376 208.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17 292 036.00 15 036 018.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 203 914.00 7 458 619.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 9 088 122.00 7 577 399.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 1 513 201.00 130 169.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 2 135 278.00 1 771 979.00
Витрати на збут 2150 1 817 218.00 1 746 100.00
Інші операційні витрати 2180 415 115.00 1 037 590.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 6 233 712.00 3 151 899.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 65 389.00 181 736.00
Інші доходи 2240 190.00 56 057.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 1 485 927.00 586 176.00
Втрати від участі в капіталі 2255 1 260 000.00 9 929.00
Інші витрати 2270 1 884 648.00 718.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1 668 716.00 2 792 869.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -354 173.00 -692 952.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1 314 543.00 2 099 917.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 314 543.00 2 099 917.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 4 485 160.00 3 894 822.00
Витрати на оплату праці 2505 1 066 037.00 944 618.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 174 194.00 157 778.00
Амортизація 2515 4 647 202.00 4 543 066.00
Інші операційні витрати 2520 2 090 899.00 2 367 567.00
Разом 2550 12 463 492.00 11 907 851.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 781 662 116.00 781 662 116.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781 662 116.00 781 662 116.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.68 2.69
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.68 2.69
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00