Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (174)
Зовнішня інформація (16) ДАБІ (4) Перевірки (29)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"

#14308368

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1 184 006.00 1 206 480.00
первісна вартість 1001 1 189 279.00 1 211 899.00
накопичена амортизація 1002 5 273.00 5 419.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 9 995 387.00 9 518 811.00
первісна вартість 1011 174 788 441.00 174 538 807.00
знос 1012 164 793 054.00 165 019 996.00
Інвестиційна нерухомість 1015 6 448.00 28 792.00
первісна вартість 1016 21 857.00 114 002.00
знос 1017 15 409.00 85 210.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 360.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 11 185 841.00 10 754 443.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 3 073 190.00 3 309 511.00
Виробничі запаси 1101 661 127.00 692 849.00
Незавершене виробництво 1102 2 338 099.00 2 539 676.00
Готова продукція 1103 40 207.00 38 156.00
Товари 1104 33 757.00 38 830.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 64 987.00 35 724.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 379 933.00 409 377.00
з бюджетом 1135 72 695.00 52 493.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 2 448.00 2 448.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 325.00 14 398.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 88 254.00 45 232.00
Готівка 1166 35.00 28.00
Рахунки в банках 1167 88 219.00 45 204.00
Витрати майбутніх періодів 1170 8 375.00 8 249.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 113 045.00 144 721.00
Усього за розділом II 1195 3 824 804.00 4 019 705.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 15 010 645.00 14 774 148.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 639 024.00 1 689 420.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 46.00 168.00
Додатковий капітал 1410 290 807.00 313 374.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 505 325.00 3 111 143.00
Неоплачений капітал 1425 30.00 30.00
Вилучений капітал 1430 17 550.00 17 686.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 5 417 622.00 5 096 389.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 1 123 883.00 1 039 957.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 3 800 952.00 3 667 006.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 145.00 169.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 2 434.00 2 434.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 4 927 414.00 4 709 566.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 184 091.00 136 413.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 156 602.00 204 134.00
розрахунками з бюджетом 1620 195 650.00 326 148.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 72 357.00 115 075.00
розрахунками з оплати праці 1630 99 437.00 191 016.00
за одержаними авансами 1635 3 734 311.00 3 756 585.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 121 259.00 135 916.00
Доходи майбутніх періодів 1665 68 046.00 65 717.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 33 856.00 37 035.00
Усього за розділом ІІІ 1695 4 665 609.00 4 968 039.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 154.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 15 010 645.00 14 774 148.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 842 012.00 1 012 020.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 146 514.00 1 211 452.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 0.00
збиток 2095 304 502.00 199 432.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 387 331.00 785 968.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 172 991.00 147 137.00
Витрати на збут 2150 21 690.00 13 366.00
Інші операційні витрати 2180 361 272.00 1 087 012.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 473 124.00 660 979.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 1 830.00 2 203.00
Інші доходи 2240 6 230.00 2 670.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 10 134.00 14 045.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 1 790.00 6 859.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 476 988.00 677 010.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 83 926.00 104 492.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 393 062.00 572 518.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -393 062.00 -572 518.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 348 155.00 455 390.00
Витрати на оплату праці 2505 491 690.00 410 939.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 118 276.00 92 678.00
Амортизація 2515 503 570.00 524 706.00
Інші операційні витрати 2520 435 821.00 1 197 908.00
Разом 2550 1 897 512.00 2 681 621.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 509 871.00 892 844.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 134.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 102.00 342 064.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 483 073.00 77 625.00
Надходження від повернення авансів 3020 4 408.00 4 509.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00 0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 5 557.00 4 523.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 7 875.00 9 685.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 439 988.00 495 983.00
Праці 3105 305 350.00 394 031.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 89 515.00 185 163.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 81 267.00 145 565.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0.00 8 869.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 15 262.00 13 827.00
Витрачання на оплату авансів 3135 102 774.00 69 615.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 4 838.00 7 887.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 13 219.00 16 597.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26 065.00 16 543.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 38 931.00 2 372.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 360.00 0.00
необоротних активів 3260 7 318.00 4 049.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 31 253.00 -1 677.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 1 830.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 40 827.00 38 034.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 9 775.00 13 225.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -48 772.00 -51 259.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -43 584.00 -36 393.00
Залишок коштів на початок року 3405 88 254.00 124 216.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 562.00 431.00
Залишок коштів на кінець року 3415 45 232.00 88 254.00