Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (122)
Зовнішня інформація (15) ДАБІ (4) Перевірки (21)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"

#14308368

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 925 558.00 1 184 004.00
первісна вартість 1001 930 836.00 1 189 277.00
накопичена амортизація 1002 5 278.00 5 273.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 10 525 186.00 9 984 483.00
первісна вартість 1011 180 896 276.00 180 426 906.00
знос 1012 170 371 090.00 170 442 423.00
Інвестиційна нерухомість 1015 413.00 6 440.00
первісна вартість 1016 597.00 21 857.00
знос 1017 184.00 15 417.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 11 451 157.00 11 174 927.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 2 821 313.00 3 070 734.00
Виробничі запаси 1101 668 497.00 661 075.00
Незавершене виробництво 1102 2 105 235.00 2 335 695.00
Готова продукція 1103 38 171.00 40 207.00
Товари 1104 9 410.00 33 757.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 20 974.00 64 987.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 399 042.00 380 271.00
з бюджетом 1135 8 895.00 72 695.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 240.00 2 448.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20 658.00 24 325.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 124 216.00 88 254.00
Готівка 1166 23.00 35.00
Рахунки в банках 1167 124 193.00 88 219.00
Витрати майбутніх періодів 1170 7 753.00 8 375.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 121 918.00 113 046.00
Усього за розділом II 1195 3 524 769.00 3 822 687.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 14 975 926.00 14 997 614.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 658 963.00 1 639 024.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 46.00
Додатковий капітал 1410 15 693.00 290 782.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 295 862.00 4 623 627.00
Неоплачений капітал 1425 30.00 30.00
Вилучений капітал 1430 4 555.00 17 550.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 6 965 933.00 6 535 899.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 3 184 134.00 3 800 952.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 802.00 92.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 2 434.00 2 434.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 3 187 370.00 3 803 478.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 187 377.00 184 091.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 163 878.00 156 480.00
розрахунками з бюджетом 1620 122 527.00 195 646.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 148 237.00 72 357.00
розрахунками з оплати праці 1630 161 970.00 99 437.00
за одержаними авансами 1635 3 825 531.00 3 727 065.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 117 313.00 121 259.00
Доходи майбутніх періодів 1665 69 552.00 68 046.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 26 238.00 33 856.00
Усього за розділом ІІІ 1695 4 822 623.00 4 658 237.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 14 975 926.00 14 997 614.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 019 274.00 922 627.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 213 984.00 1 344 032.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 0.00
збиток 2095 194 710.00 421 405.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 785 964.00 861 543.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 147 094.00 156 897.00
Витрати на збут 2150 13 366.00 54 159.00
Інші операційні витрати 2180 1 087 004.00 669 565.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 656 210.00 440 483.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 2 203.00 141.00
Інші доходи 2240 2 670.00 8 762.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 14 039.00 16 583.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 6 859.00 1 193.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 672 235.00 449 356.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 672 235.00 449 356.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -672 235.00 -449 356.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 455 390.00 300 046.00
Витрати на оплату праці 2505 410 939.00 444 442.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 92 678.00 102 867.00
Амортизація 2515 524 706.00 601 884.00
Інші операційні витрати 2520 1 197 908.00 866 878.00
Разом 2550 2 681 621.00 2 316 117.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00