Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (18)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ"

#14306174

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 12.70 10.50
первісна вартість 1011 34.80 34.80
знос 1012 22.10 24.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 12.70 10.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5.40 7.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 12.30 10.50
Витрати майбутніх періодів 1170 1.10 2.90
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 18.80 21.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 31.50 31.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14.90 14.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 14.90 14.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 15.00 11.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1.60 5.60
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 1.60 5.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 31.50 31.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 0.00 0.00
Інші доходи 2240 301.50 431.50
Інші витрати 2270 258.40 437.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 301.50 431.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 258.40 437.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 43.10 -5.80
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 43.10 -5.80