Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (27)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (9)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД"

#14302667

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 458.00 320.00
первісна вартість 1001 7 232.00 7 232.00
накопичена амортизація 1002 6 774.00 6 912.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 212.00 328.00
Основні засоби 1010 77 628.00 308 987.00
первісна вартість 1011 137 940.00 367 753.00
знос 1012 60 312.00 58 766.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 3 072.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 139.00 0.00
Усього за розділом I 1095 81 509.00 309 635.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 170 722.00 192 466.00
Виробничі запаси 1101 108 802.00 112 220.00
Незавершене виробництво 1102 57 669.00 74 379.00
Готова продукція 1103 4 244.00 4 244.00
Товари 1104 7.00 1 623.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 138 491.00 8 552.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 29 068.00 56 045.00
з бюджетом 1135 5 017.00 1 191.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 4 753.00 1 171.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 593.00 5 238.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 5 387.00 134 192.00
Готівка 1166 1.00 9.00
Рахунки в банках 1167 5 386.00 134 183.00
Витрати майбутніх періодів 1170 21.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 17.00
Усього за розділом II 1195 355 299.00 397 701.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 942.00 942.00
Баланс 1300 437 750.00 708 278.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 692.00 9 692.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 194 932.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 59 661.00 73 452.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 69 353.00 278 076.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 40 151.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 13 949.00 10 566.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 11 162.00 7 779.00
Цільове фінансування 1525 45 722.00 46 701.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 59 671.00 97 418.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 73 782.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 36 046.00 32 978.00
розрахунками з бюджетом 1620 10 514.00 37 322.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 3 972.00 2 248.00
розрахунками з оплати праці 1630 8 608.00 10 197.00
за одержаними авансами 1635 58 920.00 149 710.00
за розрахунками з учасниками 1640 64.00 704.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 39 063.00 39 994.00
Доходи майбутніх періодів 1665 16 815.00 17 141.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 60 942.00 42 490.00
Усього за розділом ІІІ 1695 308 726.00 332 784.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 437 750.00 708 278.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 334 021.00 294 848.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 283 202.00 180 352.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 50 819.00 114 496.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 11 612.00 5 621.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 36 623.00 46 258.00
Витрати на збут 2150 4 216.00 1 042.00
Інші операційні витрати 2180 15 732.00 28 864.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5 860.00 43 953.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00 0.00
Інші доходи 2240 17 045.00 8 224.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 2 496.00 46 483.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 777.00 4.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 19 632.00 5 690.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 086.00 -4 063.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 15 546.00 1 627.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 240 127.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 937.00 -226.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 241 064.00 -226.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 43 223.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 197 841.00 -226.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 213 387.00 1 401.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 93 330.00 50 122.00
Витрати на оплату праці 2505 142 274.00 110 261.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 253.00 22 595.00
Амортизація 2515 45 248.00 13 357.00
Інші операційні витрати 2520 45 378.00 54 758.00
Разом 2550 356 483.00 251 093.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 325 972.00 459 972.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 33.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 3 398.00 3 365.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 304 635.00 107 514.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 600.00 740.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00 92.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 447.00 254.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 99 291.00 56 629.00
Праці 3105 106 414.00 71 513.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 31 998.00 21 884.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 94 132.00 88 446.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 710.00 6 163.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 42 137.00 53 791.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 51 285.00 28 492.00
Витрачання на оплату авансів 3135 59 069.00 67 442.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0.00 0.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 57 887.00 24 437.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 187 261.00 241 619.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 920.00 299.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -920.00 -299.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 27 150.00 40 157.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 73 782.00 257 905.00
Сплату дивідендів 3355 4 023.00 35.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 6 886.00 45 057.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -57 541.00 -262 840.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 128 800.00 -21 520.00
Залишок коштів на початок року 3405 5 387.00 26 877.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4.00 30.00
Залишок коштів на кінець року 3415 134 183.00 5 387.00