Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (27)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (5)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД"

#14302667

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 241 205.00 240 951.00
первісна вартість 1001 247 713.00 247 725.00
накопичена амортизація 1002 6 508.00 6 774.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 212.00 212.00
Основні засоби 1010 17 832.00 77 628.00
первісна вартість 1011 65 315.00 137 940.00
знос 1012 47 483.00 60 312.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 139.00 139.00
Усього за розділом I 1095 259 388.00 318 930.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 411 914.00 211 191.00
Виробничі запаси 1101 113 898.00 119 512.00
Незавершене виробництво 1102 292 515.00 87 428.00
Готова продукція 1103 4 195.00 4 244.00
Товари 1104 1 306.00 7.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 630.00 113 441.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 21 805.00 31 280.00
з бюджетом 1135 24 727.00 8 727.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 264.00 6 017.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 626.00 6 593.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 26 877.00 5 387.00
Готівка 1166 0.00 1.00
Рахунки в банках 1167 26 877.00 5 386.00
Витрати майбутніх періодів 1170 33 160.00 6 331.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 10 420.00 6 611.00
Усього за розділом II 1195 537 159.00 389 561.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 942.00 942.00
Баланс 1300 797 489.00 709 433.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 692.00 9 692.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 272 648.00 335 185.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 74 573.00 74 343.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 356 913.00 419 220.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 299 780.00 73 782.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 299 780.00 73 782.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 45 439.00 36 046.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 691.00 10 514.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 2 404.00 3 972.00
розрахунками з оплати праці 1630 7 859.00 8 608.00
за одержаними авансами 1635 59 443.00 68 844.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 64.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 1 761.00 30 752.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 22 199.00 57 631.00
Усього за розділом ІІІ 1695 140 796.00 216 431.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 797 489.00 709 433.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 554 751.00 202 979.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 469 809.00 195 693.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 84 942.00 7 286.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 5 621.00 10 856.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 46 245.00 56 543.00
Витрати на збут 2150 1 042.00 1 330.00
Інші операційні витрати 2180 42 075.00 17 828.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1 201.00 0.00
збиток 2195 0.00 57 559.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00 0.00
Інші доходи 2240 9 395.00 74.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 10 261.00 1.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 4.00 53.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 331.00 0.00
збиток 2295 0.00 57 539.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 331.00 0.00
збиток 2355 0.00 57 539.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 71 932.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 71 932.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 71 932.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 72 263.00 -57 539.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 50 986.00 149 156.00
Витрати на оплату праці 2505 111 313.00 115 585.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 22 595.00 25 415.00
Амортизація 2515 13 357.00 4 828.00
Інші операційні витрати 2520 155 766.00 111 385.00
Разом 2550 354 017.00 406 369.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00