Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
ДАБІ (10)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМ - 1992"

#14189030

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 11 355.80 11 071.30
первісна вартість 1011 15 767.10 15 453.60
знос 1012 4 411.30 4 382.30
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 11 355.80 11 071.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 257.40
Поточна дебіторська заборгованість 1155 800.90 913.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 44.30 58.20
Інші оборотні активи 1190 9.70 9.70
Усього за розділом II 1195 854.90 1 233.60
Баланс 1300 12 210.70 12 304.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 8 056.90 8 056.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 818.30 1 818.60
Усього за розділом I 1495 9 875.20 9 875.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 276.40 2 394.70
розрахунками з бюджетом 1620 33.90 12.40
розрахунками зі страхування 1625 1.20 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 6.10 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 17.90 22.30
Усього за розділом III 1695 2 335.50 2 429.40
Баланс 1900 12 210.70 12 304.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 780.90 1 681.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 154.50 828.70
Інші доходи 2160 27.00 612.50
Інші витрати 2165 652.90 1 428.80
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 807.90 2 293.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 807.40 2 257.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.50 36.20
Податок на прибуток 2300 0.10 6.50
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.40 29.70