Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
Перевірки (10)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕХАНІЧНО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

#13951984

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 19.40 16.70
первісна вартість 1001 27.00 27.00
накопичена амортизація 1002 7.60 10.30
Незавершені капітальні інвестиції 1005 25.50 25.50
Основні засоби: 1010 2 395.40 2 210.80
первісна вартість 1011 10 461.40 10 540.90
знос 1012 8 066.00 8 330.10
Усього за розділом I 1095 2 440.30 2 253.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 2 534.60 1 215.80
у тому числі готова продукція 1103 33.50 50.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 310.70 217.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 72.80 90.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 67.30 67.30
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 136.10 107.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 415.50 7.30
Інші оборотні активи 1190 492.70 468.70
Усього за розділом II 1195 3 962.40 2 107.50
Баланс 1300 6 402.70 4 360.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 694.10 694.10
Резервний капітал 1415 1 025.30 1 025.30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 734.70 1 522.30
Усього за розділом I 1495 2 454.10 3 241.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 75.40 113.90
товари, роботи, послуги 1615 115.30 478.30
розрахунками з бюджетом 1620 389.70 17.40
розрахунками зі страхування 1625 120.90 36.20
розрахунками з оплати праці 1630 498.80 64.60
Інші поточні зобов'язання 1690 2 748.50 408.40
Усього за розділом III 1695 3 873.20 1 004.90
Баланс 1900 6 402.70 4 360.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 20 703.40 21 600.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 17 801.20 18 113.60
Інші операційні доходи 2120 1 102.60 1 312.80
Інші операційні витрати 2180 3 213.30 5 182.20
Інші доходи 2240 135.80
Інші витрати 2270 3.80 16.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 21 806.00 23 048.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 21 018.30 23 312.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 787.70 -263.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 787.70 -263.40