Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 14 318.00 14 328.00
первісна вартість 1001 14 340.00 14 350.00
накопичена амортизація 1002 22.00 22.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 8 377.00 15 652.00
первісна вартість 1011 10 858.00 16 795.00
знос 1012 2 481.00 1 143.00
Інвестиційна нерухомість 1015 15 558.00 15 804.00
первісна вартість 1016 15 558.00 15 804.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 7.00 7.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 38 260.00 45 791.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 26.00 26.00
Виробничі запаси 1101 26.00 26.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 51.00 54.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 64.00 78.00
з бюджетом 1135 11.00 32.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 878.00 268.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 878.00 268.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 72.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 72.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 104.00 458.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 39 364.00 46 249.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 073.00 8 073.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 11 761.00 19 343.00
Додатковий капітал 1410 14 301.00 14 301.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 1 211.00 1 211.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 972.00 1 911.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 37 318.00 44 839.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 531.00 224.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 758.00 290.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 758.00 290.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 1 289.00 514.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 256.00 307.00
товари, роботи, послуги 1615 86.00 168.00
розрахунками з бюджетом 1620 224.00 109.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 142.00 52.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 4.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
за одержаними авансами 1635 0.00 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 9.00 11.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 54.00 71.00
Доходи майбутніх періодів 1665 128.00 210.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 0.00 16.00
Усього за розділом ІІІ 1695 757.00 896.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 39 364.00 46 249.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 977.00 1 211.00
Премії підписані, валова сума 2011 581.00 1 420.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 120.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -468.00 89.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -72.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 172.00 118.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 33.00 86.00
Валовий: прибуток 2090 772.00 1 007.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 2 777.00 3 456.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 246.00 331.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 1 408.00 1 113.00
Витрати на збут 2150 8.00 10.00
Інші операційні витрати 2180 1 858.00 2 638.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 275.00 702.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 29.00 35.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 113.00 164.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 191.00 573.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -52.00 -103.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 139.00 470.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 7 617.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 7 617.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7 617.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 756.00 470.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 297.00 397.00
Витрати на оплату праці 2505 1 358.00 814.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 299.00 179.00
Амортизація 2515 343.00 329.00
Інші операційні витрати 2520 1 183.00 2 246.00
Разом 2550 3 480.00 3 965.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4 953.00 4 953.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 28.04 94.89
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00