Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБ-РАДІО"

#13755272

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 2.40 2.40
первісна вартість 1011 48.40 48.40
знос 1012 46.00 46.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2.40 2.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 4.40 13.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2.70 4.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.50 1.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 9.30 8.00
Витрати майбутніх періодів 1170 23.40 17.50
Інші оборотні активи 1190 0.00 9.00
Усього за розділом II 1195 41.30 54.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 43.70 57.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 86.80 86.80
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -46.00 -47.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 40.80 39.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2.20 15.40
розрахунками з бюджетом 1620 0.70 2.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.60 0.30
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 2.90 17.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 43.70 57.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 149.80 192.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 149.80 192.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 80.40 127.50
Інші операційні витрати 2180 70.30 61.20
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 150.70 188.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -0.90 3.30
Податок на прибуток 2300 0.30 0.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1.20 2.70