Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (2)
Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО"

#13622789

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 5.00 3.00
первісна вартість 1001 63.00 6.00
накопичена амортизація 1002 58.00 3.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 1 160.00 678.00
первісна вартість 1011 2 893.00 2 782.00
знос 1012 1 733.00 2 104.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 120 428.00 118 881.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 100.00 100.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 44 067.00 65 483.00
Інші необоротні активи 1090 15 000.00 15 000.00
Усього за розділом I 1095 180 760.00 200 145.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 100.00 21.00
Виробничі запаси 1101 100.00 21.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5 428.00 3 584.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00 0.00
з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 3 292.00 4 479.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 142 970.00 158 964.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 168 148.00 154 357.00
Готівка 1166 0.00 5.00
Рахунки в банках 1167 168 148.00 154 352.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 106 771.00 91 326.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 106 771.00 91 326.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 426 709.00 412 731.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 607 469.00 612 876.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 509.00 31 509.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 79.00 79.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 29 542.00 41 996.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 362 805.00 315 316.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 423 935.00 388 900.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 159 245.00 188 891.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 47 918.00 84 862.00
резерв незароблених премій 1533 111 327.00 104 029.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 159 245.00 188 891.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 67.00 987.00
розрахунками з бюджетом 1620 5 774.00 3 128.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 5 725.00 3 078.00
розрахунками зі страхування 1625 80.00 88.00
розрахунками з оплати праці 1630 366.00 373.00
за одержаними авансами 1635 0.00 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 15 892.00 29 114.00
Поточні забезпечення 1660 52.00 52.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 058.00 1 343.00
Усього за розділом ІІІ 1695 24 289.00 35 085.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 607 469.00 612 876.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 448 082.00 411 134.00
Премії підписані, валова сума 2011 689 724.00 777 444.00
Премії, передані у перестрахування 2012 233 495.00 283 353.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -7 298.00 50 203.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -15 445.00 -32 754.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 60 683.00 55 537.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 228 551.00 176 068.00
Валовий: прибуток 2090 158 848.00 179 529.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -36 944.00 -27 732.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -36 944.00 -27 732.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 6 801.00 4 638.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 13 821.00 11 290.00
Витрати на збут 2150 137 055.00 151 480.00
Інші операційні витрати 2180 9 541.00 7 658.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 31 712.00 13 993.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 21 229.00 24 615.00
Інші доходи 2240 0.00 12.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 1 222.00 829.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 9 805.00
збиток 2295 11 705.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -20 694.00 -23 326.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 32 399.00 13 521.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -32 399.00 -13 521.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 079.00 1 116.00
Витрати на оплату праці 2505 8 995.00 8 048.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 906.00 1 726.00
Амортизація 2515 1 016.00 1 360.00
Інші операційні витрати 2520 436 655.00 389 783.00
Разом 2550 449 651.00 402 033.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0.00 0.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 75.00 201.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 984.00 1.00
Надходження від повернення авансів 3020 183.00 0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 302.00 1 624.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 688 371.00 760 312.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 60 858.00 75 611.00
Інші надходження 3095 36 678.00 122 310.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 194 654.00 193 121.00
Праці 3105 7 272.00 6 562.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 897.00 1 719.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 25 271.00 27 959.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 23 341.00 26 258.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 1 930.00 1 701.00
Витрачання на оплату авансів 3135 1 497.00 84.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0.00 0.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 32 636.00 24 682.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 445 098.00 457 777.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 75 098.00 205 458.00
Інші витрачання 3190 34 721.00 6 671.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -30 693.00 36 026.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 24 000.00
необоротних активів 3205 8.00 12.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 4 640.00 4 463.00
дивідендів 3220 4.00 8.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 12 500.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 2 313.00 57 037.00
необоротних активів 3260 531.00 1 178.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 15 858.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 808.00 -33 090.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 15 094.00 19 865.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 15 094.00 19 865.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -13 791.00 22 801.00
Залишок коштів на початок року 3405 168 148.00 144 642.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00 705.00
Залишок коштів на кінець року 3415 154 357.00 168 148.00