Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
Будівництво (31) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРТ"

#13615921

Фінансова звітність за 2022 рік

230060013615921S0111006100000801

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 1 726.30 1 602.80
первісна вартість 1011 9 501.70 9 506.20
знос 1012 7 775.40 7 903.40
Усього за розділом I 1095 1 726.30 1 602.80
II. Оборотні активи Запаси 1100 5 677.70 5 425.30
Поточна дебіторська заборгованість 1155 3 659.80 2 920.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 78.80 48.60
Інші оборотні активи 1190 347.80
Усього за розділом II 1195 9 764.10 8 394.70
Баланс 1300 11 490.40 9 997.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 100.00 100.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -366.10 -366.10
Усього за розділом I 1495 -266.10 -266.10
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 374.50 2 437.50
розрахунками з бюджетом 1620 21.00 18.70
розрахунками зі страхування 1625 29.60 15.00
розрахунками з оплати праці 1630 16.50 15.20
Інші поточні зобов'язання 1690 9 314.90 7 777.20
Усього за розділом III 1695 11 756.50 10 263.60
Баланс 1900 11 490.40 9 997.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 990.10 3 681.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 949.10 3 117.90
Інші доходи 2160 0.80
Інші витрати 2165 12.30 665.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 1 990.10 3 682.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 1 961.40 3 783.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 28.70 -101.50
Податок на прибуток 2300 5.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 23.60 -101.50