Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (66)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО "

#05423366

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 78.00 77.00
первісна вартість 1001 106.00 106.00
накопичена амортизація 1002 28.00 29.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 590.00 1 590.00
Основні засоби 1010 2 945.00 3 041.00
первісна вартість 1011 14 533.00 14 665.00
знос 1012 11 588.00 11 624.00
інші фінансові інвестиції 1035 32.00 32.00
Усього за розділом I 1095 4 645.00 4 740.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 2 995.00 6 787.00
Виробничі запаси 1101 725.00 1 158.00
Незавершене виробництво 1102 2 173.00 3 984.00
Готова продукція 1103 97.00 1 645.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 337.00 1 299.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 3 471.00 3 498.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2.00 1.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 25.00 3.00
Рахунки в банках 1167 25.00 3.00
Інші оборотні активи 1190 1 102.00 1 784.00
Усього за розділом II 1195 8 932.00 13 372.00
Баланс 1300 13 577.00 18 112.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 780.00 6 780.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11 280.00 -14 272.00
Усього за розділом I 1495 -4 500.00 -7 492.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 90.00 90.00
Усього за розділом II 1595 90.00 90.00
товари, роботи, послуги 1615 3 027.00 5 108.00
розрахунками з бюджетом 1620 325.00 650.00
розрахунками зі страхування 1625 38.00 90.00
розрахунками з оплати праці 1630 481.00 647.00
за одержаними авансами 1635 6 909.00 10 824.00
Інші поточні зобов’язання 1690 7 207.00 8 195.00
Усього за розділом ІІІ 1695 17 987.00 25 514.00
Баланс 1900 13 577.00 18 112.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 972.00 9 678.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 652.00 10 331.00
збиток 2095 1 680.00 653.00
Інші операційні доходи 2120 153.00 1 028.00
Адміністративні витрати 2130 1 302.00 1 462.00
Витрати на збут 2150 44.00 337.00
Інші операційні витрати 2180 119.00 4 153.00
збиток 2195 2 992.00 5 577.00
збиток 2295 2 992.00 5 577.00
збиток 2355 2 992.00 5 577.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 992.00 -5 577.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 4 504.00 9 688.00
Витрати на оплату праці 2505 1 368.00 2 294.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 305.00 490.00
Амортизація 2515 36.00 459.00
Інші операційні витрати 2520 1 518.00 3 651.00
Разом 2550 7 731.00 16 582.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 67 801.00 67 801.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 67 801.00 67 801.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -44.13 -82.26
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -44.13 -82.26

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 249.00 6 584.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4 855.00 8 008.00
Надходження від операційної оренди 3040 1 675.00 2 566.00
Інші надходження 3095 3.00 1 724.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 4 413.00 14 425.00
Праці 3105 744.00 1 739.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 254.00 499.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 263.00 984.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 203.00 591.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 393.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 108.00 1 235.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Погашення позик 3350 1 119.00 1 239.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 119.00 -1 239.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -11.00 -4.00
Залишок коштів на початок року 3405 14.00 18.00
Залишок коштів на кінець року 3415 3.00 14.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008