Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) ДАБІ (117) Перевірки (35)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

#05395598

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 279.00 335.00
первісна вартість 1001 2 526.00 2 900.00
накопичена амортизація 1002 2 247.00 2 565.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 59 490.00 30 660.00
Основні засоби 1010 548 214.00 602 416.00
первісна вартість 1011 883 391.00 963 112.00
знос 1012 335 177.00 360 696.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 1 000.00 1 000.00
інші фінансові інвестиції 1035 168.00 168.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 19 058.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 628 209.00 634 579.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 169.00 1 126.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 10 382.00 17 655.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 121 308.00 153 963.00
з бюджетом 1135 4 795.00 5 504.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 7.00 37.00
з нарахованих доходів 1140 61.00 18.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 575.00 966.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 30 594.00 5 482.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 158.00 165.00
Усього за розділом II 1195 170 042.00 184 879.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 798 251.00 819 458.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 531.00 5 531.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 217 738.00 209 605.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -445 355.00 -450 840.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -222 086.00 -235 704.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 241 587.00 239 218.00
Довгострокові забезпечення 1520 18 050.00 18 810.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 259 637.00 258 028.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 918.00 4 866.00
товари, роботи, послуги 1615 522 638.00 530 480.00
розрахунками з бюджетом 1620 2 978.00 13 378.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 2 885.00 3 589.00
розрахунками з оплати праці 1630 11 627.00 15 207.00
за одержаними авансами 1635 71 702.00 82 448.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 25 340.00 29 489.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 117 612.00 117 677.00
Усього за розділом ІІІ 1695 760 700.00 797 134.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 798 251.00 819 458.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 637 336.00 391 813.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 542 668.00 625 395.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 94 668.00 0.00
збиток 2095 0.00 233 582.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 13 965.00 12 545.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 46 581.00 44 151.00
Витрати на збут 2150 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 45 389.00 81 324.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 16 663.00 0.00
збиток 2195 0.00 346 512.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 890.00 1 299.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 6 089.00 6 471.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 11 464.00 0.00
збиток 2295 0.00 351 684.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19 028.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 7 564.00 351 684.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 2 079.00 185.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2 079.00 185.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2 079.00 185.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5 485.00 -351 499.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 227 386.00 376 944.00
Витрати на оплату праці 2505 239 573.00 191 207.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 48 955.00 38 079.00
Амортизація 2515 27 436.00 31 927.00
Інші операційні витрати 2520 91 288.00 112 713.00
Разом 2550 634 638.00 750 870.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 368 760.00 368 760.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 368 760.00 368 760.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -20.51 -953.69
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -20.51 -953.69
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00