Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (31)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

#05393085

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 2 084.00 3 006.00
первісна вартість 1001 5 019.00 6 625.00
накопичена амортизація 1002 2 935.00 3 619.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 336 381.00 345 893.00
Основні засоби 1010 1 588 234.00 1 778 845.00
первісна вартість 1011 2 129 841.00 3 086 274.00
знос 1012 541 607.00 1 307 429.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 11 794.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 926 699.00 2 139 538.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 312 491.00 282 781.00
Виробничі запаси 1101 262 665.00 243 821.00
Незавершене виробництво 1102 30 905.00 28 477.00
Готова продукція 1103 18 921.00 10 483.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 349 382.00 3 187 900.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 5 434.00 293 914.00
з бюджетом 1135 72 784.00 96 518.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 36 888.00 36 882.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 117 225.00 4 064 250.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 9 259.00 15 422.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 9 259.00 15 422.00
Витрати майбутніх періодів 1170 6 731.00 7 765.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 86 503.00 288 455.00
Усього за розділом II 1195 10 959 809.00 8 237 005.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 12 886 508.00 10 376 543.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 170 584.00 170 584.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 793 647.00 521 250.00
Додатковий капітал 1410 19 559.00 22 931.00
Емісійний дохід 1411 19 559.00 22 931.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 200 561.00 1 099 257.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 615.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 183 736.00 1 814 022.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 68 884.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 202 492.00 242 107.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 271 376.00 242 107.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 680 753.00 567 484.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 6 896 178.00
товари, роботи, послуги 1615 7 973 869.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 5 149.00 5 595.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 2 915.00 2 784.00
розрахунками з оплати праці 1630 11 189.00 10 441.00
за одержаними авансами 1635 7 161.00 1 233.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 24 557.00 26 013.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 725 803.00 810 686.00
Усього за розділом ІІІ 1695 10 431 396.00 8 320 414.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 12 886 508.00 10 376 543.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 508 474.00 4 240 469.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 725 243.00 4 996 056.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 0.00
збиток 2095 216 769.00 755 587.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 1 279 731.00 923 549.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 83 387.00 84 944.00
Витрати на збут 2150 47 060.00 33 967.00
Інші операційні витрати 2180 1 095 986.00 737 774.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 163 471.00 688 723.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 410.00 257 886.00
Інші доходи 2240 14.00 4 608.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 261 512.00 194 621.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 10 259.00 5 586.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 434 818.00 626 436.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 77 152.00 112 092.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 357 666.00 514 344.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -144.00 -22.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 -19 412.00 -34 568.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -19 556.00 -34 590.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -3 520.00 -6 226.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -16 036.00 -28 364.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -373 702.00 -542 708.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 3 434 122.00 5 147 159.00
Витрати на оплату праці 2505 274 952.00 260 214.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 57 047.00 53 969.00
Амортизація 2515 442 951.00 550 126.00
Інші операційні витрати 2520 340 577.00 686 557.00
Разом 2550 4 549 649.00 6 698 025.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 679 889 693.00 673 067 447.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 679 889 693.00 673 067 447.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.53 -0.76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.53 -0.76
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00