Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)

ОВРУЦЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД ГОМЕЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШЛЯХОВОГО БУДІВЕЛЬНО - РЕМОНТНОГО ТРЕСТУ

#04990896

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 45.00 45.00
первісна вартість 1001 469.00 469.00
накопичена амортизація 1002 424.00 424.00
Основні засоби 1010 4 557.00 4 162.00
первісна вартість 1011 43 544.00 43 544.00
знос 1012 38 987.00 39 382.00
Усього за розділом I 1095 4 602.00 4 207.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 6 958.00 7 832.00
Виробничі запаси 1101 1 897.00 1 401.00
Готова продукція 1103 5 061.00 6 431.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 496.00 1 233.00
з бюджетом 1135 373.00 262.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 459.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 431.00 30.00
Готівка 1166 10.00
Рахунки в банках 1167 431.00 20.00
Витрати майбутніх періодів 1170 6 227.00
Інші оборотні активи 1190 4 503.00 4 503.00
Усього за розділом II 1195 18 220.00 20 087.00
Баланс 1300 22 822.00 24 294.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 656.00 2 656.00
Додатковий капітал 1410 3 777.00 3 777.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 956.00 4 941.00
Усього за розділом I 1495 17 389.00 11 374.00
товари, роботи, послуги 1615 3 995.00 7 704.00
розрахунками з бюджетом 1620 590.00 2 957.00
розрахунками зі страхування 1625 17.00 351.00
розрахунками з оплати праці 1630 830.00 1 908.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1.00
Усього за розділом ІІІ 1695 5 433.00 12 920.00
Баланс 1900 22 822.00 24 294.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 830.00 43 825.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 120.00 39 541.00
Валовий: прибуток 2090 4 284.00
збиток 2095 290.00
Інші операційні доходи 2120 310.00 1 502.00
Адміністративні витрати 2130 1 697.00 2 619.00
Витрати на збут 2150 2 317.00 7 330.00
Інші операційні витрати 2180 1 908.00 1 096.00
збиток 2195 5 902.00 5 259.00
збиток 2295 5 902.00 5 259.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -113.00 -105.00
збиток 2355 6 015.00 5 364.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6 015.00 -5 364.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 5 775.00 25 265.00
Витрати на оплату праці 2505 4 327.00 12 197.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 916.00 2 607.00
Амортизація 2515 395.00 2 175.00
Інші операційні витрати 2520 2 096.00 4 260.00
Разом 2550 13 509.00 46 504.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 9 702.00 61 719.00
Інші надходження 3095 1 079.00 1 462.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 4 137.00 39 938.00
Праці 3105 4 154.00 10 796.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 308.00 3 566.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 1 106.00 9 300.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 50.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 344.00
Інші витрачання 3190 83.00 976.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -401.00 -1 395.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -401.00 -1 395.00
Залишок коштів на початок року 3405 431.00 1 826.00
Залишок коштів на кінець року 3415 30.00 431.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006